bij Doorwerth raken de twee grootste Gelderse natuurgebeden, de uiterwaarden en de Veluwe, elkaar

Omgevingsvisie: naar een gaaf Gelderland!

Provincie Gelderland
13-JUL-2018 - Tot 19 augustus kunt u uw mening geven over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hoe houden we Gelderland Gaaf bij alle uitdagingen die op ons afkomen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat, woon- en leefklimaat? De omgevingsvisie is het kader voor het omgevingsbeleid van de provincie, gemeenten en waterschappen.

Het omgevingsbeleid is van groot belang voor de maatschappij, en ook voor de natuur. Waar komen woonwijken, wegen en bedrijventerreinen, windmolens en zonneparken terecht, waar is ruimte voor natuurgebieden? Hoe pakken we vervuiling van lucht, water en bodem aan, en zorgen we dat er voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar is voor mens en natuur? Daarbij hebben verschillende overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, rijk) ieder hun rol. De Omgevingswet vraagt dat al dit beleid goed op elkaar afgestemd wordt. De omgevingsvisies die de provincies opstellen, staan daarin centraal.

De omgevingsvisie op een bierviltje

De omgevingsvisie Gaaf Gelderland stelt het volgende gezamenlijke doel centraal: we werken aan een duurzaam verbonden en economisch krachtig Gelderland, waar we gezond, veilig, schoon en welvarend kunnen leven. Daarbij zijn er zeven ambities die richting geven aan de toekomst: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat, en woon- en leefklimaat. Op deze gebieden zal de provincie zich inzetten om samen met het bedrijfsleven, inwoners en andere overheden vernieuwing en verbetering te brengen. Dat kan door innovaties te stimuleren en projecten te ondersteunen, maar ook door regels te stellen. Deze regels liggen vast in de omgevingsverordening, die tegelijk met de visie ter inzage ligt. 

De bescherming van natuurgebieden (het Gelders Natuurnetwerk) en de ontwikkeling van verbindingen tussen de gebieden was al goed geregeld en verandert niet. Wel zijn er nieuwe regels toegevoegd om ontwikkelingen te kunnen sturen, zoals het ontwikkelen van natuurbegraafplaatsen en het oprichten van zonneparken en windmolens.

Gelderse uiterwaardNieuw is vooral de nadruk op biodiversiteit, ook buiten de natuurgebieden. Natuurinclusief werken moet de norm worden. We werken met betrokken partijen aan een betere balans tussen de intensieve veehouderij, natuurwaarden, lucht- en bodemkwaliteit en het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en fruitteelt.

Ook vinden wij het belangrijk de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te versterken. Dit betekent aandacht voor natuur in de woonwijken van de groene Gelderse steden, bij de bouw en renovatie van werklocaties en het Gelders erfgoed, en bij de aanleg van wegen en dijken.

De omgevingsvisie, de verordening met bijbehorende kaarten en documenten kunt u hier inzien. Uw reactie is welkom tot 19 augustus.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Beeldmateriaal: Provincie Gelderland