Zeekoet. Foto: René van Rossum

Vogelbescherming: wijs Bruine Bank aan als beschermd gebied voor alken en zeekoeten

Vogelbescherming Nederland
18-JUL-2018 - Vogelbescherming Nederland heeft Carola Schouten, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opgeroepen om het zeegebied dat bekend staat als 'de Bruine Bank' aan te wijzen als Natura 2000 gebied voor alken en zeekoeten. De overheid is al langer van plan om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.

De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee op ongeveer 80 kilometer ten westen van IJmuiden. De Bruine Bank is belangrijk voor meer dan 80 vogelsoorten, zoals de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, zilvermeeuw, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. De Bruine Bank heeft een oppervlakte van ruim 128.000 hectare, waarmee het ongeveer even groot is als het IJsselmeer.

Genoeg getreuzeld

Zwarte zeekoet

De overheid heeft al enige tijd geleden de Bruine Bank aangewezen als Natura 2000 gebied, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Natura 2000 gebieden zijn de pareltjes van de Europese natuur, waardoor ze beter beschermd zijn. In de Bruine Bank verblijven grote aantallen alken en zeekoeten. Zij gebruiken het gebied voor de rui van winter- naar zomerkleed en als foerageergebied om een goede conditie op te bouwen voor de trek naar hun broedgebieden. Om deze zeevogels de bescherming te geven die ze nodig hebben, is het van belang om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000 gebied. De Bruine Bank valt deels onder de plannen om windparken op zee te realiseren. Dit mag echter geen reden zijn om de aanwijzing te vertragen. Bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden mag namelijk geen rekening worden gehouden met economische motieven.

Andere belangrijke vogelgebieden op zee

Zeekoet

In de brief aan Schouten is gelijktijdig een verzoek gedaan om nader onderzoek te laten uitvoeren naar andere belangrijke vogelgebieden in de Noordzee. Dit verzoek is mede ingediend namens het Wereld Natuur Fonds, de Good Fish Foundation, Stichting de Noordzee, Vereniging Natuurmonumenten en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. Vogelbescherming verzoekt de Minister om nader onderzoek te laten uitvoeren om vast te stellen of zij inderdaad moeten worden aangewezen als beschermd gebied voor zee- en kustvogels.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: René van Rossum; SeanMack