zeekoet

Vogelbescherming start procedure om zeegebied de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied

Vogelbescherming Nederland
13-MRT-2019 - Zeegebied de Bruine Bank is van levensbelang voor zeevogels als alk en zeekoet. In juni 2018 diende Vogelbescherming Nederland een officieel verzoek in bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd gebied, maar dat verzoek is recent afgewezen. Daarom start Vogelbescherming een procedure om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000-gebied.

De Bruine Bank is geïdentificeerd, ook door de overheid, als een belangrijk vogelgebied op zee dat betere bescherming verdient. Daarom zou het de status van Europees erkend belangrijk natuurgebied, een zogeheten Natura 2000-gebied, moeten krijgen. Voor zeevogels als alk en zeekoet is het gebied een belangrijke pleisterplaats. Natura 2000-gebieden zijn de pareltjes van de Europese natuur en worden daarom beter beschermd.

De Bruine Bank voldoet aan de selectiecriteria voor aanwijzing als Natura 2000-gebied

De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee op zo'n 80 kilometer ten westen van IJmuiden, ongeveer even groot als het IJsselmeer. Het is een belangrijk natuurgebied op zee voor meer dan 80 vogelsoorten, waaronder de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, zilvermeeuw, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. Het gebied is tevens een belangrijk paaigebied voor vissen, en er leven bruinvissen. 

De Bruine Bank is van levensbelang voor zeevogels. Onder andere alken en zeekoeten zijn geregeld voorkomende trekvogels. Deze soorten verblijven er elk jaar in grote aantallen in het najaar en vroege voorjaar. Zij gebruiken het gebied voor de rui van winter- naar zomerkleed, en als foerageergebied om een goede conditie op te bouwen voor hun trek naar de broedgebieden. Met de status van Natura 2000 zouden het gebied én de vogels die hier leven beter beschermd zijn. Activiteiten die de vogels in het gebied schaden, zijn dan niet meer toegestaan.

Overlap met het windenergiegebied IJmuiden Ver is irrelevant

ZeekoetDe Bruine Bank overlapt met een van de locaties waar men mogelijk windparken op zee wil realiseren: het windenergiegebied dat bekend staat als IJmuiden Ver. Bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden mag echter geen rekening worden gehouden met economische motieven. De aanwijzing moet uitsluitend op ecologische gronden plaatsvinden. De overlap met het windenergiebied mag dus geen reden zijn om de aanwijzing van de Bruine Bank als Natura 2000-gebied te vertragen.

Onderzoek naar andere belangrijke vogelgebieden op zee

Vogelbescherming heeft de Minister tevens gevraagd om onderzoek te laten uitvoeren naar andere belangrijke vogelgebieden op zee. Het gaat om de Hollandse Kust, de Vlakte van de Raan, de Borkumse Stenen, de Klaverbank, de Doggersbank en de Centrale Oestergronden. Van deze gebieden wordt vermoed dat zij ook voldoen aan de criteria voor aanwijzing als Natura 2000-gebied voor vogels. De Minister heeft ook dit verzoek afgewezen. Vogelbescherming heeft tegen dat besluit eveneens bezwaar aangetekend.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Jelle de Jong