Peelvenen

Stap dichter bij herstelmaatregelen hoogveen Leegveld

Provincie Noord-Brabant
22-JAN-2019 - Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' vastgesteld. Dit ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. Hierdoor maken de Staten het mogelijk enkele gronden in dit gebied een natuurbestemming te geven.

Leegveld maakt deel uit van de Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel & Mariapeel en De Groote Peel. Dit beschermde natuurgebied heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes waardoor het hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Om de noodzakelijke herstelmaatregelen voor hoogveen in dit gebied te kunnen uitvoeren, moeten nog enkele agrarische gronden een natuurbestemming krijgen. Met het vaststellen van dit Provinciaal Inpassingsplan wordt dat mogelijk gemaakt. De stukken nieuwe natuur die hierdoor de komende jaren kunnen ontstaan, worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Daarnaast dragen de herstelmaatregelen in het Leegveld bij aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dat is erop gericht om de hoeveelheid stikstof in heel Nederland te verminderen, natuurgebieden te versterken en de economie te ontwikkelen.

Monitoring

Provinciale Staten namen bij het voorstel een motie unaniem aan waarmee het college wordt verzocht in het natuurbeheerplan Deurnsche Peel & Mariapeel vanaf uitvoering van de eerste maatregelen monitoring plaats te laten vinden van de ecologische effecten en natschade. De Staten willen de uitvoering kunnen volgen en zullen een rondetafelgesprek met experts organiseren over het natuurbeheerplan. 

Verwerving benodigde gronden

Provinciale Staten Noord-BrabantVoor de uitvoering van de hydrologische en ecologische herstelmaatregelen moeten sommige gronden nog worden verworven. Hierover wordt momenteel met de eigenaren onderhandeld. Provinciale Staten hebben er in meerderheid mee ingestemd om De Kroon te verzoeken parallel aan deze onderhandelingen een onteigeningsprocedure op te starten. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken over de grondverwering, dan is onteigening van de gronden mogelijk.


De fracties van VVD, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van CDA en PVV stemden tegen. De discussie in de Staten spitste zich met name toe op het gelopen proces en de gevolgen voor bewoners en agrarische ondernemers in het gebied.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Melchert Meijer zu Schlochtern (leadfoto: Peelvenen); Erik van der Burgt