Vrijwilligers aan het werk tijdens NLdoet

Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
11-MRT-2019 - In Noord-Brabant leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, het behoud en de beleving van natuur en landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren van natuurdata, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en opkomen voor natuurbelang.

Naar schatting zijn in Brabant ruim 10.000 mensen wekelijks of maandelijks (zeer) actief en doen er 150.000 mensen (pop-up vrijwilligers) mee aan incidentele activiteiten als de jaarlijkse natuurwerkdag of NLdoet. De gezamenlijke inzet van de groene vrijwilligers is een belangrijke maat voor de betrokkenheid van de Brabanders bij de natuur en vertegenwoordigt een enorme inbreng aan (specialistische) kennis en uren. Uit recent onderzoek blijkt enerzijds dat het bestaande vrijwilligersbestand tamelijk eenzijdig is en langzaam vergrijst en anderzijds dat er veel animo is bij zo’n 15% van de Nederlanders (circa 375.000 Brabanders) om in hun vrije tijd actief te zijn in de natuur.

Samenwerking diverse partijen tijdens natuurwerkdag rond project Partridge

Gezamenlijk plan

In Noord-Brabant werkten IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieufederatie, RAVON, FLORON en de provincie aan een gezamenlijk plan (de Impuls) (pdf; 1,8 MB) met de ambities om de impact van de groene vrijwilligers te vergroten en om meer en meer verschillende nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren om ook mee te werken aan de monitoring, het beheer, behoud en de beleving van natuur en landschap. Deze ambities vragen om goede randvoorwaarden voor de ondersteuning van het werk van de groene vrijwilligers: gerichte werving, opleiding, soepele organisatie en enthousiasmerende begeleiding.

De Impuls heeft vier pijlers:

  1. Vergroten van de impact van huidige vrijwilligers

De impact van de huidige vrijwilligers kan worden vergroot als ze goed opgeleid zijn en organisatorisch en bestuurlijk ‘ontzorgd’ worden. De Impuls stimuleert het maken van stappen in de ‘vrijwilligerscarrière’ en het tot stand brengen van meer samenwerking tussen typen vrijwilligers, bijvoorbeeld tellers en herstellers.

  1. Organiseren van activiteiten die toegesneden zijn op nieuwe (groepen) vrijwilligers

De Impuls is gericht op het werven van meer nieuwe vrijwilligers en op het vergroten van de diversiteit: leeftijd, nieuwe Nederlanders, gender en sociaaleconomisch.

  1. Projecten met grote impact & duurzame verankering

De Impuls wil projecten initiëren met een grote impact, die veel vrijwilligers bereiken en die opgeschaald of breder uitgerold kunnen worden (het multipliereffect).

  1. Versterken van de samenwerking

De verwachting van de organisaties is dat een betere samenwerking leidt tot een effectievere en meer efficiënte ondersteuning van vrijwilligers. Bundeling van krachten voorkomt dubbel werk. Andere organisaties en initiatieven zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Uitvoering Impuls

De uitvoering van het plan vindt plaats door middel van gezamenlijke projecten die een bijdrage leveren aan de pijlers. Financiering wordt per project ingevuld, waarbij het provinciale programma Natuur en Samenleving een belangrijk kader vormt. Per project wordt gezocht naar financieringsbronnen.

Meer informatie

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Provincie Noord-Brabant (leadfoto: vrijwilligers aan het werk tijdens NLdoet)