Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

BIJ12
16-NOV-2021 - De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op schema zijn met het uitvoeren van ecologische herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van instandhouding nog onder het Europese gemiddelde. Het Rijk heeft nu middelen ter beschikking gesteld om aanvullende herstelmaatregelen uit te voeren.

“Natuur ontstaat vanzelf en daar hoef je dus niets aan te doen…” De tijd dat we er zo over dachten, ligt ver achter ons. Door onze manier van leven gaat de verscheidenheid en veelkleurigheid van onze natuur achteruit in ons land en om die te behouden is een flinke inspanning nodig.

Tot en met het jaar 2021 zijn 1.750 ecologische herstelmaatregelen gepland. Nooit eerder is er zo’n grote operatie voor natuurherstel geweest en de Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2020 (pdf; 3,1 MB) laat zien dat de uitvoering op schema ligt. De rapportage bevat gegevens over de omvang van stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. Ook is er een overzicht van de uitvoering van herstelmaatregelen en van veldbezoek. Er wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van de gegevensverzameling. In het afgelopen jaar is er meer inzicht gekomen in de ligging en omvang van stikstofgevoelige habitattypen. Maar we zijn nog niet klaar en er komt een nieuw pakket aan van maatregelen, waarvoor drie miljard euro beschikbaar is gesteld vanuit het Programma Natuur van de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen Programma Natuur

Door het Rijk zijn financiële middelen aan de provincies beschikbaar gesteld voor natuurherstel, met het oog op een duurzame instandhouding van de overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en leefgebieden van soorten met een overschrijding van de kritische depositiewaarde. Het betreft tot 300 miljoen euro per jaar voor de komende tien jaar. Deze middelen zijn aanvullend aan de afspraken in het Natuurpact (2013). Rijk en provincies hebben hiertoe afspraken gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Natuur. Edward Sie, programmamanager van het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe, vertelt hoe het budget wordt ingezet. “We kiezen niet voor nóg meer maaien en plaggen,” zegt hij, “maar voor maatregelen om het hele systeem te versterken. Hydrologische maatregelen bijvoorbeeld, want droogte is een steeds groter probleem.”

Fochteloërveen

“Het voorbereidingstraject om tot de aanvragen te komen voor alle provincies hebben we gezamenlijk gedaan, in IPO-verband,” vertelt Edward. “Dan helpt corona, want daardoor hoef je niet zo ver te reizen. De uitwerking van de plannen doe je dan weer lokaal, samen met terreinbeherende organisaties, waterschappen, gemeenten en ondernemers in recreatie en landbouw. Wij werken daarnaast ook nauw samen met onze buurprovincie rond het Fochteloërveen, dat tussen beide provincies ligt. Samen met onze partners in de gebieden hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de eerste SPUK-periode (2021-2023). Wij hebben in Drenthe veel stikstofgevoelige natuur, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. In deze gebieden willen we het hele systeem versterken in water, bodem en lucht. Dat doen we nu ook al, maar met deze extra middelen kunnen we dit versnellen.”

Tekst en foto: BIJ12 (leadfoto: het plaggen van verzuurde veenmosrietlanden)