NT website Natuurkwaliteit - primair

Nieuwe website: Waar zitten de beschermde soorten?

SoortenNL
23-NOV-2022 - De organisaties binnen SoortenNL hebben hun data over verspreiding en voorkomen van planten en dieren bijeengebracht, en zo inzichtelijk gemaakt waar welke aandacht voor natuur en landschap nodig is. Op 2 december van 10.00 uur tot 11.00 uur wordt tijdens een online sessie de website Natuurkwaliteit gepresenteerd met informatie over 1267 bedreigde soorten in Nederland.

Woorden doen ertoe. Zolang de stikstofcrisis stikstofcrisis heet, zal die niet worden opgelost. We moeten het hebben over natuurkwaliteit. Dat gaat over stikstof, maar ook over water, gifstoffen, landschap en gezondheid. Zolang we dat niet integraal bekijken, hebben niet alleen de boeren geen zicht op een uitweg, maar is er ook voor natuur en landschap geen perspectief.

Natuurgebieden in Nederland spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van kwetsbare soorten. De kern ervan wordt gevormd door de Natura2000-gebieden, gebieden die óók deel uit maken van het Europese netwerk van beschermde gebieden. In Nederland hebben we negen procent van ons landoppervlak aangewezen als Natura2000-gebied. Samen met andere natuurgebieden vormt dat het Nederlands Natuurnetwerk, dat in totaal maar twintig procent van Nederland beslaat. Een goede staat van instandhouding voor al onze beschermde soorten, zoals is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming, hangt dus van veel meer af dan deze reservaten alleen.

Van veel soortgroepen zijn de gegevens opgenomen op de nieuwe website Natuurkwaliteit

Status en trend van 1267 soorten

Bedreigde soorten komen niet alleen in het Nederlands Natuurnetwerk voor. Voor een adequate bescherming van de bedreigde soorten is de kennis van hun voorkomen, en ook of ze voor- of achteruitgaan, essentieel. In Nederland is er – relatief gezien – zeer veel kennis over voorkomen, verspreiding en trends van de bedreigde soorten. In de nieuwe website Natuurkwaliteit geeft SoortenNL het overzicht voor alle soortgroepen, met uitzondering van vogels. Opgenomen zijn 1267 soorten van de Habitatrichtlijn en rodelijstsoorten met een (ernstig) bedreigde status. Voor al deze soorten geven we de status en trend, landelijk en in afzonderlijke Natura 2000-gebieden in Nederland. Daarmee wordt duidelijk welke kennis er beschikbaar is, maar ook wat de kennishiaten zijn.

De website kent twee ingangen, die van gebieden en die van soorten. Zo kan per Natura2000-gebied worden bekeken welke soorten daar voorkomen. Maar er kan ook per soort worden gezien waar deze voorkomt. En dan blijkt dat veel van de bedreigde soorten ook buiten het Nederlands Natuurnetwerk te vinden zijn. Vanuit natuur geredeneerd, is er veel meer nodig dan natuurreservaten alleen.

In totaal worden 1267 soorten besproken op de nieuwe website Natuurkwaliteit

Natuurkennis voor een natuurinclusieve samenleving

De informatie over de status is gebaseerd op gegevens uit de Nationale Database Flora en Fauna. De informatie over trends komt voor uit het Netwerk Ecologische Monitoring, waarin de soortenorganisaties samenwerken met CBS en de overheid om een betrouwbare monitoring van de natuur in Nederland te verzorgen. Het leeuwendeel van de data is bijeengebracht door vele duizenden vrijwillige waarnemers die al tientallen jaren onderzoek doen in de natuur. Hoewel er altijd kennishiaten zijn, kunnen we ook stellen dat geen land ter wereld zoveel weet van haar natuur als Nederland. Met de website Natuurkwaliteit doen we een handreiking in de richting van overheden, boeren, bedrijven en ontwikkelaars die deze informatie kunnen gebruiken bij de transitie richting een natuurinclusieve samenleving.

Presentatie website Natuurkwaliteit

Op 2 december van 10.00 uur tot 11.00 uur zal in een webinar de website wordt gepresenteerd. Er wordt ingegaan op het doel van de website en op de manier waarop deze tot stand is gekomen. De gegevens zullen een belangrijke rol spelen in het natuurbeleid de komende jaren, en daarom is dit webinar voornamelijk bedoeld voor beleidsmakers, politici en terreinbeheerders. In het tweede deel van het webinar is er aandacht voor de politieke implicaties van de informatie. Dat deel zal worden ingeleid door een korte reflectie en vragen van de tweede kamerleden Laura Bromet  van Groenlinks en Derk Boswijk van het CDA. Ook is er ruimte voor een aantal vragen van de deelnemers. Na de presentatie gaat de website Natuurkwaliteit online.

Hier kunt u zich aanmelden voor dit webinar. Op 1 december krijgt u de link om deel te nemen.

Tekst en foto's: SoortenNL