smient, Gerard Müskens, Alterra, Wageningen UR

Grote zorgen over aankomende natuurwet

Vogelbescherming Nederland
21-OKT-2011 - Smienten en ganzen worden vogelvrij verklaard. Verstoring van vogels wordt geen haarbreed meer in de weg gelegd. Beschermde landschapsgezichten worden in de uitverkoop gedaan en het natuurbeschermingsbeleid raakt versnipperd en ondergefinancierd. De Wet Natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, gaat onze vogels veel slechter beschermen dan de huidige wetgeving.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Smienten en ganzen worden vogelvrij verklaard. Verstoring van vogels wordt geen haarbreed meer in de weg gelegd. Beschermde landschapsgezichten worden in de uitverkoop gedaan en het natuurbeschermingsbeleid raakt versnipperd en ondergefinancierd. De Wet Natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, gaat onze vogels veel slechter beschermen dan de huidige wetgeving.

Smienten (foto: Gerard Muskens)Daarom roept Vogelbescherming Nederland iedereen die hart voor natuur heeft op om te protesteren tegen de nieuwe Wet Natuur. Dat kan op de officiële website van de overheid. Met uw commentaar kan het wetsvoorstel ook daadwerkelijk nog ten positieve worden aangepast. Maar bovenal geeft u het huidige kabinet een signaal dat de natuur en vogels in Nederland beter beschermd moeten worden, zodat ook toekomstige generaties van vogels kunnen blijven genieten. Dat kan op de site van de overheid.

Wat vindt Vogelbescherming Nederland van het nieuwe wetsvoorstel?
Het wetsontwerp voorziet in een veel beperktere bescherming voor natuurwaarden in Nederland dan de huidige natuurbeschermingswetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet, die alle door deze nieuwe overkoepelende natuurwet vervangen zullen worden). Alles is uitsluitend gericht op de minimale uitvoering van de Europees verplichte Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De zogenaamde ‘nationale koppen’, de extra beschermingsmaatregelen die Nederland heeft bovenop het Europese beleid, zijn vrijwel geheel verwijderd. Vogels dreigen de dupe te worden van Blekers nieuwe wet. Hieronder lichten we er enkele punten uit:

Ganzen en smienten op de jachtlijst
Kolganzen op trek, vliegend in v-vorm (foto: Gerard Muskens)Vrij baan voor jagers. Het aantal bejaagbare vogelsoorten wordt uitgebreid met grauwe gans, kolgans en smient. Soorten waar Nederland nota bene een internationale verantwoordelijkheid voor draagt omdat een substantieel deel van de Europese populatie in Nederland broedt of overwintert. De jacht mag volgens de nieuwe wet ook plaatsvinden in Natura 2000-gebieden. En alsof dat niet genoeg is zal de jacht naar alle waarschijnlijkheid geopend worden in de winterperiode.

Vogels en andere dieren verstoord
Vogelbescherming heeft grote problemen met de bepaling dat verstoring van vogels alleen nog verboden is als het ‘van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort’. Volgens Vogelbescherming is het echter evident dat álle verstoring van vogels tijdens het broedseizoen van wezenlijke invloed is.

Rijk schuift verantwoordelijkheid naar provincies
Taken en verantwoordelijkheden voor uitvoering van de wet gaan grotendeels naar provincies voor gebieds- én soortenbescherming. Het is zeer de vraag of de provincies beschikken over voldoende deskundigheid en financiële middelen om deze bevoegdheden goed uit te voeren. Maar bovenal bestaat het risico van gefragmenteerd beleid; iedere provincie doet iets anders. Nederland is verplicht voor alle soorten een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Ook voor de soorten die buiten Natura 2000-gebieden leven. Hoe garandeer je dit, als de provincies ieder hun eigen beleid voeren?

Natuurmonumenten en landschapsgezichten niet langer beschermd
De bescherming van natuurmonumenten en beschermde landschapsgezichten komt te vervallen. De invulling van de bescherming van Natura 2000-gebieden volgt vrijwel letterlijk de relevante bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat betekent dat natuurwaarden en natuurdoelen die daar niet onder vallen geen bescherming meer krijgen. In plaats van een beheerplan mogen maatregelen voor een Natura 2000-gebied ook in een programma of visie worden opgesteld, dat kan vrijblijvendheid in de hand werken en de bescherming van een gebied aantasten. Zeker ook omdat er onder de nieuwe wet veel minder vaak een vergunning is vereist voor activiteiten.

Kortom, geef de overheid een duidelijk signaal en protesteer tegen de nieuwe Wet Natuur!

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Gerard Muskens