Sturnus vulgaris. Spreeuw

Nijmegen geeft stadsvogels nieuwe kansen

Vogelbescherming Nederland
4-NOV-2011 - Nijmegen gaat zich in navolging van andere gemeenten inspannen voor de bescherming van stadsvogels, zoals huismus, spreeuw en gierzwaluw. Vogelsoorten die onder meer door het verdwijnen van nestgelegenheid sterk in aantal zijn achteruit gegaan, maar die met vrij eenvoudige maatregelen kunnen worden geholpen. Nijmegen zal het scheppen van nestgelegenheid in gebouwen bevorderen en bij inrichting en beheer van het groen rekening houden met de wensen van vogels. Ook zal zij informatie geven over het nemen van vogelvriendelijke maatregelen. Nijmegen zal hierdoor leefbaarder worden voor vogels, maar ook voor mensen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Nijmegen gaat zich in navolging van andere gemeenten inspannen voor de bescherming van stadsvogels, zoals huismus, spreeuw en gierzwaluw. Vogelsoorten die onder meer door het verdwijnen van nestgelegenheid sterk in aantal zijn achteruit gegaan, maar die met vrij eenvoudige maatregelen kunnen worden geholpen. Nijmegen zal het scheppen van nestgelegenheid in gebouwen bevorderen en bij inrichting en beheer van het groen rekening houden met de wensen van vogels. Ook zal zij informatie geven over het nemen van vogelvriendelijke maatregelen. Nijmegen zal hierdoor leefbaarder worden voor vogels, maar ook voor mensen.

Huismus (foto: Jouke Altenburg)De huismus en de gierzwaluw zijn twee bekende soorten stadsvogels die te lijden hebben van het op grote schaal verdwijnen van nestgelegenheid. Daar komt bij dat veel tuinen “verstenen”: door het verdwijnen van hagen, gazons en ander groen is er voor veel vogels, zoals de huismus, steeds minder voedsel te vinden. De aantallen huismussen zijn daardoor in Nederland sterk achteruitgegaan, wat de huismus zelfs op de Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels heeft gebracht.

Gierzwaluw bij kunstmatig nest (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)“De achteruitgang van vogels is spijtig, ook voor mensen. Vogels brengen leven in de brouwerij en zorgen voor vriendelijke natuur in de stad”, aldus GroenLinks, die het initiatiefvoorstel ‘Nijmegen ziet ze vliegen’ heeft ingebracht. Het voorstel, dat in grote lijnen is omarmd door het college en de gemeenteraad van Nijmegen, heeft als doel het verbeteren van de situatie voor stadsvogels in de stad.

Nijmegen zal de checklist ’Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen’ die Vogelbescherming Nederland samen met BAM Utiliteitsbouw heeft ontwikkeld, betrekken bij een nieuw convenant duurzaam bouwen, dat gesloten zal worden tussen gemeenten en bouwondernemers. Overigens wordt nu al nestgelegenheid voor vogels geïntegreerd in gebouwen, onder andere door de ontwikkelaar van Plein44. De Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming, Jochem Kühnen, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Spreeuw (foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein)In nieuw in te richten groenvakken zal Nijmegen zoveel mogelijk inheemse, vruchtdragende bomen, struiken en planten gebruiken, die voor meer voedsel zorgen dan uitheemse soorten. Ook zal de gemeente via haar website informatie geven over vogelvriendelijke maatregelen die particulieren en bedrijven kunnen nemen, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de informatie die Vogelbescherming al heeft ontwikkeld. Er zal hierbij onderscheid worden gemaakt in maatregelen voor huizen (zoals het aanbrengen van nestkasten) en voor tuinen (zoals het maken van hagen).

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jouke Altenburg; Saxifraga-Piet Munsterman; Saxifraga-Luc Hoogenstein