Lepelaars, wikipedia, I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

Vogelbalans 2008: meer lepelaars en purperreigers

De Natuurkalender
22-AUG-2008 - Beschermen werkt, zo blijkt uit de Vogelbalans 2008. Bijzondere broedvogels als de lepelaar profiteren van de speciale beschermingsstatus van de Europese Vogelrichtlijn en het netwerk van Natura 2000-gebieden. Met hen gaat het stukken beter dan met veel andere soorten. Door zijn populatiegroei werd de lepelaar in 2004 zelfs van de Rode Lijst geschrapt. Vermoedelijk wordt de magische grens van 2.000 paren binnenkort overschreden. Het aantal paren ligt nu op 1.873. De Vogelbalans 2008 wordt komend weekend tijdens het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen gepresenteerd.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op vrijdag 22 augustus 2008

Beschermen werkt, zo blijkt uit de Vogelbalans 2008. Bijzondere broedvogels als de lepelaar profiteren van de speciale beschermingsstatus van de Europese Vogelrichtlijn en het netwerk van Natura 2000-gebieden. Met hen gaat het stukken beter dan met veel andere soorten. Door zijn populatiegroei werd de lepelaar in 2004 zelfs van de Rode Lijst geschrapt. Vermoedelijk wordt de magische grens van 2.000 paren binnenkort overschreden. Het aantal paren ligt nu op 1.873. De Vogelbalans 2008 werd gister aan de pers gepresenteerd. Tijdens het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen komend weekend wordt dit nog eens overgedaan voor het publiek.

Naast lepelaars, gaat het ook goed met een aantal andere moerasvogels. Vooral reigers doen het goed de laatste jaren. Er zijn nu 630 broedparen van de purperreiger in Nederland, vergelijkbaar met eind jaren zeventig. In de tussenliggende jaren was het aantal veel lager met een dieptepunt van 221 in 1991. Het aantal broedende kleine zilverreigers heeft inmiddels de 100 paar overschreden. Sinds de jaren negentig verspreidt deze soort zich gestaag in ons land. De grote zilverreiger doet het wat minder goed op broedgebied. De meeste van de ongeveer 50 broedparen zitten in de Oostvaardersplassen. Het aantal grote zilverreigers buiten de broedtijd groeit wel enorm. Speurend naar muizen vormen ze een steeds vertrouwder beeld in onze weilanden. In het najaar van 2007 werden voor het eerste meer dan 1.000 grote zilverreigers in Nederland geteld.

Nederland is erg aantrekkelijk voor moeras- en watervogels. Het aantal broedende purperreigers en lepelaars is nergens in Noordwest-Europa zo groot als hier. Daarnaast gebruiken veel doortrekkende en overwinterende watervogels de Nederlandse wateren als tussenstop tijdens hun reis van de arctische broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in Afrika en andersom. De vogels profiteren van het ‘Beschermingsplan Moerasvogels’, de verbeterde waterkwaliteit, de zachtere winters in Nederland en de nattere winters in de Afrikaanse Sahelzone.

De Vogelbalans geeft jaarlijks de vogelstand in Nederland weer. Hij wordt opgesteld door SOVON Vogelonderzoek Nederland. Veel vogelsoorten doen het veel minder goed dan de bovenstaande moerasvogels. Bijna één op de twee Rode Lijst vogelsoorten neemt nog steeds af. Soorten als de kemphaan, velduil, draaihals en grauwe gors worden met uitsterven bedreigd. Voor deze vogels zijn goede natuurherstel- en beheersmaatregelen cruciaal.

De gehele Vogelbalans 2008 kun je hier downloaden. 

Tekst: Sara Mulder, de Natuurkalender
Foto lepelaars: Lea Lacopo, Wikipedia
Foto purperreiger: André Duiven
Bron: www.vogelbescherming.nl en www.sovon.nl