vogelaars

Natuurbeleid kabinet maakt Nederland ongelukkiger

Vogelbescherming Nederland
7-JAN-2011 - Het natuurbeleid van het kabinet Rutte is een aanfluiting voor dier en mens. Nederland wordt niet alleen minder leefbaar voor een lange lijst plant- en diersoorten, maar ook voor mensen. Dat is een consequentie van het rigoureuze en kortzichtige bezuinigingsbeleid op natuur die Rutte cs niet hebben overzien.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Het natuurbeleid van het kabinet Rutte is een aanfluiting voor dier en mens. Nederland wordt niet alleen minder leefbaar voor een lange lijst plant- en diersoorten, maar ook voor mensen. Dat is een consequentie van het rigoureuze en kortzichtige bezuinigingsbeleid op natuur die Rutte cs niet hebben overzien.

Vogelaars (foto: Martin Hierck)Natuur is bij het huidige kabinet de absolute verliezer. Met een megabezuiniging van veertig procent op een toch al zeer schamel budget, een regeerakkoord dat vooral natuurplannen schrapt en een staatssecretaris die de indruk wekt eigenlijk nog rigoureuzer aan de slag te willen gaan. Dat dit ernstige gevolgen heeft voor vogels en natuur in Nederland en zelfs deels daar buiten (voor bijvoorbeeld trekvogels en trekvissen) behoeft weinig betoog.

Nederland doet het in vergelijking met andere landen al slecht: doelstellingen op het gebied van behoud van soorten en natuursystemen zijn bij lange na niet gehaald. Bijzondere vogelsoorten hollen in aantallen hard achteruit. Vorig jaar wees de werkgroep Leefomgeving en Natuur, die in het kader van de Brede Heroverweging naar bezuinigingen op natuur moest zoeken, er nog op dat het met de natuur slecht gesteld is en dat bezuinigingen tot verdere verslechtering zullen leiden. Voor het huidige kabinet is dit alles echter geen reden om een tandje bij te zetten. De afbraak van de natuur door dit kabinet kan dus niet anders dan bewust beleid zijn.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat het kabinet met dit beleid bewust de bewoners van ons land ongelukkiger wil maken. Toch zal dat één van de consequenties zijn. Vogelbescherming heeft vorig jaar in samenwerking met Motivaction een zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt hoe belangrijk het doorbrengen van vrije tijd in de natuur voor mensen is: slechts zes procent geeft aan nooit iets in de natuur te doen. Men geeft aan van vogels en natuur te genieten door rust, geluid, schoonheid. Natuur en vogels dragen wezenlijk bij aan het welbevinden, het geluk zo u wilt, van miljoenen Nederlanders.

Het beeld van het Motivaction onderzoek staat niet op zichzelf, vele onderzoeken bevestigen dit. Of zoals het toenmalige Ministerie van LNV het in 2007 verwoordde: “Er is een directe relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van mensen. Meer en mooier groen maakt mensen rustiger en stimuleert beweging.”

Het kabinet Rutte investeert in infrastructuur en bezuinigt draconisch op natuur. Hierdoor verschraalt ons land, zowel het leven rondom ons als de kwaliteit van ons eigen leven. Voor Vogelbescherming reden genoeg om dit kabinet terug te fluiten. Laat al die miljoenen mensen voor wie natuur en vogels een wezenlijk onderdeel van hun leven vormen het kabinet terugfluiten en vogels, natuur en mensen een toekomst geven.

Tekst: Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck, Vogelbescherming Nederland