scholekster

Kwelders Holwerterwestpolder worden hersteld voor scholeksters

Vogelbescherming Nederland
13-AUG-2013 - Verruiging van kwelders langs de waddenkust is één van de oorzaken van het slechte broedsucces en het dalende aantal broedparen van de scholekster daar. Vogelbescherming Nederland en it Fryske Gea gaan daarom in de Holwerterwestpolder de verruiging aanpakken. Hiervan profiteren scholeksters, maar ook kluten, visdieven en noordse sterns.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Verruiging van kwelders langs de waddenkust is één van de oorzaken van het slechte broedsucces en het dalende aantal broedparen van de scholekster daar. Vogelbescherming Nederland en it Fryske Gea gaan daarom in de Holwerterwestpolder de verruiging aanpakken. Hiervan profiteren scholeksters, maar ook kluten, visdieven en noordse sterns.

Scholekster (foto: Harvey van Diek)

Al meer dan twintig jaar daalt het aantal scholeksters in Nederland. Een belangrijke oorzaak is het verdwijnen van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, waardoor overwinterende en aan de waddenkust broedende scholeksters voedselproblemen hebben. Ook is het risico van overspoeling van nesten tijdens voorjaarsstormen de laatste jaren groter geworden. Verder zijn veel kwelders aan de Friese en Groningse kust te sterk verruigd en daarom steeds minder geschikt als broedgebied voor scholeksters.

Zeekweek
De kwelders van de buitendijkse Holwerterwestpolder aan de Friese waddenkust zijn verruigd met onder meer grote oppervlakten zeekweek Elytrigia atherica, een grassoort. De vegetatie is té hoog voor broedende scholeksters, waardoor het aantal de laatste jaren sterk is gedaald, van 117 paar in 1991 tot 45 paar in 2012. Ook kustvogels als kluut, visdief en noordse stern nemen in aantal af. Soorten die in ruigere vegetatietypen leven, zoals graspieper en rietgors, zijn toegenomen.

De verruiging in de Holwerterwestpolder wordt veroorzaakt door afname van beweiding. Nadat de zomerkade in 2002 is verlaagd, zijn de greppels en slenken steeds dieper uitgesleten. Hierdoor kan vee deze niet meer doorwaden en raken ze overwoekerd, met risico op pootbreuken. De kwelders verruigen sneller door gebrek aan beweiding en hogen ook sneller op.

 

Zeekweek in de Holwerterwestpolder (foto: Vogelbescherming Nederland)

It Fryske Gea en Vogelbescherming gaan de verruiging terugdringen waardoor extensieve beweiding weer mogelijk wordt. Zo worden onder andere diep uitgesleten greppels ondieper en doorwaadbaar gemaakt voor vee en krijgen ze flauwere taluds. Ook in Groningen zijn de laatste jaren kwelders hersteld voor extensieve beweiding en aantrekkelijker gemaakt voor kustvogels.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
Naast deze maatregelen wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor overtijende steltlopers door het graven van een ondiepe plas langs de dijk, tegen de pier van Holwerd aan. Deze plas biedt recreanten en vogelliefhebbers een goede kans om wadvogels van dichtbij te zien.

De verbetering van de Holwerterwestpolder als broedgebied voor kustvogels wordt volgend jaar uitgevoerd en is onderdeel van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen van Vogelbescherming, dat mogelijk wordt gemaakt door het Waddenfonds. Het past ook goed in de doelen van het Beschermingsplan Duin- en kustvogels van Vogelbescherming. Een uitgebreider verhaal over het kwelderherstelproject is te lezen in het laatste nummer van Vogelnieuws, het vakblad voor vogelbeschermers, dat als thema 'Kust en zee' heeft.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland; Vogelbescherming Nederland