Zeearend jong 2016 Lauwersmeer

Jonge zeearend geringd in het Lauwersmeer

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-JUN-2016 - Op 1 juni ringden Sovon-medewerkers voor het eerst sinds 2013 weer een jonge zeearend in het Lauwersmeer. Het forse vrouwtje woog bijna 5 kilogram. In 2014 en 2015 mislukten de broedpogingen van de arend in het gebied. De zeearend is een van de bijzondere broedvogels hier, waarvan de vogelstand al tientallen jaren gevolgd wordt.

Onder toeziend oog van terreinbeheerder Staatsbosbeheer inspecteerden Peter de Boer, Romke Kleefstra en Willem van Manen op 1 juni het nest. Het jong, een fors vrouwtje van bijna 5 kilogram, werd gemeten en kreeg een kleurring om het individueel herkenbaar te maken. Op het nest werd een flinke berg aan prooiresten aangetroffen: acht karperachtigen, vier meerkoeten, twee brandganzen, twee wilde eenden, twee onbekende eenden, een wintertaling, een fuut en zelfs een jong haasje. Wederom bleek hoe gevarieerd het dieet van de zeearend is.

Nestplaats belangrijk

Het nest bevond zich op een van de centrale platen op een afgesloten eiland in het uitgestrekte natuurgebied. Zeearenden zijn gebaat bij rust in de nabije omgeving van het nest. Binnen enkele honderden meters van het nest kan bij menselijke aanwezigheid verstoring optreden. Het broedpaar koos in 2014 en 2015 nogal onhandige nestbomen uit. In 2014 bleek het nest niet bestand tegen een storm die in april over het Lauwersmeer trok. In 2015 verlieten de arenden opnieuw het nest, opnieuw na een zware storm, waarbij een zware tak op het nest viel.

Andere broedvogels

Naast de zeearend komen er nog veel meer bijzondere broedvogels tot broeden in het Nationaal Park. Sinds 1999 inventariseren veldmedewerkers jaarlijks het gehele gebied. Dit sluit aan op de monitoring die is uitgevoerd sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969. Uit deze grootschalige inventarisaties komen indrukwekkende getallen naar voren, zoals minimaal 1500 paar rietzangers en 243 paar blauwborsten in 2015. Voor een aantal moerassoorten geldt dat het extra belangrijk is om een vinger aan de pols te houden: bijvoorbeeld als het gaat om de afnemende aantallen van de bruine kiekendief. Roerdompen komen tegenwoordig slechts op enkele locaties nog voor, terwijl de verspreiding voorheen ruimer was.

De ontwikkelingen zijn te lezen in het meest recente broedvogelrapport van het gebied (2015).

Tekst: Peter de Boer & Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Peter de Boer (leadfoto: jonge zeearend op het nest in het Lauwersmeer)