Vissen sloot

Meetnet Amfibieën en Vissen agrarisch gebied van start

Stichting RAVON
17-JUN-2016 - Met het schepnet het platteland op! Agrariërs voeren al geruime tijd maatregelen uit om de leefomstandigheden van zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied te verbeteren. Sinds het begin van dit jaar is een vernieuwd stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van kracht geworden dat beter aansluit bij de internationale biodiversiteitsdoelen.

Het ANLb-meetnet Amfibieën & Vissen gaat officieel van start.

Om de effectiviteit van ANLb te kunnen meten, ondersteunt RAVON de provincies en agrarische natuurverenigingen bij de landelijke beleidsmonitoring van amfibieën en vissen. Via een nieuw meetnet wordt onderzocht of het toegepaste beheer landelijk een positief effect heeft op heikikker, kamsalamander, rugstreeppad, boomkikker, poelkikker, knoflookpad, bittervoorn, kleine en grote modderkruiper en beekprik. Daarvoor worden, verdeeld over Nederland, locaties waar agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd vergeleken met locaties zonder agrarisch natuurbeheer.

Onderzoek bij een sloot

Het ANLb-meetnet voor amfibieën en vissen is de laatste maanden door RAVON opgezet en kan nu officieel van start. Binnen het meetnet wordt het onderzoek grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers volgens een vastgesteld protocol. Aanvullend wordt dit jaar door Regelink Ecologie & Landschap ook een deel van de telgebieden geïnventariseerd. Om dit meetnet tot een succes te maken is versterking van het vrijwilligersnetwerk hard nodig. Kom jij ons helpen?

Meer informatie over het ANLb-meetnet en onderzoeksgebieden in de verschillende regio’s vind je op deze pagina op de website van RAVON.

Tekst: RAVON ANLb team
Foto’s: RAVON