Schotse Hooglanders bij NUON centrale Diemen

Natuurparel onder elektriciteitscentrale NUON

FREE Nature
7-DEC-2016 - Sinds 1999 beheert FREE Nature in opdracht van de NUON enkele natuurgebieden ten westen van de Diemer elektriciteitscentrale. Hoewel de gebieden klein van stuk zijn, zijn ze rijk aan flora en fauna. Tijdens de gebiedsinventarisatie dit jaar zijn er weer diverse spectaculaire soorten ontdekt, waarvan sommige direct aan de begrazing te linken zijn.

Schotse Hooglander en reigerIn het gebied zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden, onder andere gebied de Zeehoeve. Van oudsher stonden hier aangeplante Canadese populieren, essen, zwarte elzen en zoete kersen. De Overdiemerpolder is een tweede deelgebied, met ook hier veel natte grond en aangeplante Canadese populier. In de loop der jaren was dit laatste gebied flink verruigd omdat begrazing tijdelijk niet mogelijk was, maar sinds 2009 lopen hier weer Schotse Hooglanders. De grote grazers hebben deze gebieden de afgelopen jaren omgevormd van een monotone houtakker naar een halfopen bos met veel dood hout. 

Nieuwe soorten in deze gebieden in 2016 waren onder andere de azuurwaterjuffer en de bosbijvlieg, een soort van structuurrijke bosranden en dus een teken dat de grazers duidelijk de bosstructuur verbeteren. Verder voor het eerste waargenomen gewone snuitvlieg, een zweefvliegensoort, een echte liefhebber van pinksterbloemen. Soorten als blauwe glazenmaker en houtpantserjuffer zijn na enkele jaren afwezigheid opnieuw waargenomen. De opnieuw waargenomen hoornaar profiteert van de toename van dood hout en holten in dode bomen.

Bloemenzee bij NUON centrale DiemenOnder de vogels doen veel soorten van overgangslandschappen het goed. Zo is de Cettí’s zanger waargenomen en neemt het aantal braamsluipers nog steeds toe. De rietruigtes in de nattere delen doen het goed voor rietzanger en kleine karekiet.

Ook met de flora gaat het goed, zo is er een hele lijst nieuwe plantensoorten waargenomen; soorten als akkerkool, brede stekelvaren, greppelrus, harig knopkruid, hazenpootje, klein kruiskruid, lidrus, mannagras, schapenzuring en scherpe zegge wijzen alle op een toename in structuur in het gebied. Waar nieuwe soorten verschijnen, verdwijnen er ook oude soorten. Zo zijn in 2016 onder andere. de gewone margriet, kleine teunisbloem, heelblaadjes en rietorchis niet meer waargenomen. Ook heemst is verdwenen, dit doordat het effect van zoute kwel door de oude zeedijk van de voormalige Zuiderzee, steeds verder verdwijnt.

Kortom, de gebieden rondom de Diemercentrale worden steeds diverser en structuurrijker, een teken dat de begrazing zijn vruchten afwerpt. Vanaf komend voorjaar wordt ook een derde deelgebied in het begrazingsbeheer opgenomen, de zogenoemde Baai van Ballast.

Tekst: Roeland Vermeulen & Arjen Boerman, FREE Nature
Foto’s: Arjen Boerman, FREE Nature