witbaardzandbij - primair

Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer

De Vlinderstichting
29-APR-2018 - De insectensterfte in Duitse natuurgebieden was veel in het nieuws vorig najaar. In opdracht van Minister Schouten van LNV is er nu een rapport verschenen over de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. Vlinder- en libellenmeetnetten vormen een belangrijke bron voor dit rapport.

Vrijwilligers van De Vlinderstichting houden al meer dan 25 jaar systematisch dagvlinders bij; hier argusvlinderOp 26 april heeft de minister het rapport met een begeleidende brief aan de Tweede kamer gestuurd. Aan dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Wageningen Environmental Research, werkte ook De Vlinderstichting mee. Er is niet veel bekend over trends bij de Nederlandse insecten, maar de meetnetten van vlinders en libellen zijn daar een positieve uitzondering op. Deze meetnetten, waaraan vele vrijwilligers van De Vlinderstichting meewerken, geven betrouwbare informatie over hoe het gaat met deze soorten. Voor de vlinders hebben we informatie vanaf 1992; voor de libellen vanaf 1997. In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat er veel meer onderzoek nodig is om uitspraken te kunnen doen over ‘alle’ insecten en hoe het daarmee gaat. Wat uit de huidige gegevens wel is af te leiden is dat soorten die kenmerkend zijn voor het agrarisch landschap nog steeds achteruit gaan, terwijl er in natuurgebieden een positiever beeld is. Het lijkt erop dat alle maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd effect hebben.

Ook libellen, zoals deze houtpantserjuffer, worden op gestandaardiseerde manier geteldIn de rapportage worden vier onderzoeksvoorstellen geformuleerd die nodig zijn voor een integrale aanpak van de problemen:

  • Opstellen van herstelstrategieën op basis van de meest recente inzichten en deze in concrete pilots in verschillende gebieden testen.
  • Opzetten van een monitoringsprogramma voor belangrijke soortengroepen insecten in het agrarisch gebied.
  • Kennis genereren over de samenstelling van insectengemeenschappen om beter te kunnen begrijpen wat de trends van de geïnventariseerde soortengroepen betekenen op het niveau van de insectengemeenschappen als geheel.
  • Verkennen in hoeverre informatie van bestaande datasets gebruikt kan worden om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen trends van insecten en veranderingen in het landgebruik.

De minister zegt toe de adviezen te betrekken in haar beleid. Ze ziet samenhang met andere ontwikkelingen zoals natuurinclusieve landbouw, de Nationale Bijenstrategie en dergelijke. Ook zegt ze uit te kijken naar het Deltaplan Biodiversiteit dat voor de zomer naar buiten zal worden gebracht. De Vlinderstichting is blij met de aandacht die er nu voor insecten is, en hoopt dat verdere achteruitgang gestopt kan worden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief (pdf: 68.3 KB) en de rapportage (pdf: 2.1 MB).

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: witbaardzandbij)