Illustratie met het woord Trots, bomen en bloemen

Brabantse natuur in Nature Today

Provincie Noord-Brabant
25-JUN-2018 - Vanaf juni 2018 is de provincie Noord-Brabant trotse partnerorganisatie van Nature Today, omdat we trots zijn op de Brabantse natuur en die graag met iedereen delen.

Natuur is niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor mens en economie. De provincie verbindt daarom natuurgebieden met elkaar, herstelt oude landschappen en legt nieuwe natuur aan. Bekijk de animatie over het natuur- en landschapsbeleid van de provincie. De provincie nodigt anderen uit om hieraan bij te dragen.

Natuurnetwerk Brabant

Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen zich makkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Dat is belangrijk om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. De ecologische verbindingszones vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Brabant.

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. De provincie stelt beheerplannen op voor 9 van de 21 Natura 2000-gebieden in Brabant. Hierin staan afspraken ter bescherming van de natuur.

Natura 2000- en PAS-gebieden Noord-Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant werkt samen met verschillende Brabantse partners aan het Natuurnetwerk Brabant. Door natuurprojecten te financieren en soms ook zelf uit te voeren. Zoals het project Peelvenen, gericht op hoogveenherstel in de Peel. Daarnaast steunt de provincie Noord-Brabant via het eigen Groen Ontwikkelfonds Brabant initiatiefnemers die zelf natuur willen maken en beheren.

Natuur en samenleving

Natuur is ook belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie. Mensen voelen zich gelukkiger en zijn gezonder met natuur om zich heen. Huizen dichtbij natuur hebben vaak een hogere waarde. Mensen recreëren graag in de natuur. Recreatiebedrijven en andere ondernemers weten steeds vaker natuur en hun bedrijf succesvol te combineren. Daarom zoekt de provincie samenwerking met onder andere vrijwilligers, burgerinitiatieven, gemeenten, (sociaal) ondernemers, natuurorganisaties, kennisinstellingen en andere partijen, en beweegt mee met de energie en veerkracht van deze partijen als ze bijdragen aan het provinciale beleid. Van geval tot geval wordt bekeken hoe de provincie het beste kan ondersteunen, met als doel initiatieven te stimuleren die versterking van de natuur combineren met economische ontwikkeling in een gebied. Of initiatieven die economische waarde halen uit bestaande natuur.

Aanpak bodem-, water- en luchtkwaliteit

Ten slotte helpt de natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en planten nemen CO2 op uit de lucht en de natuur vangt overtollig water op tijdens hevige regenbuien. De provincie neemt maatregelen ter verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit, zie het Provinciale Milieu- en waterplan. Voor het terugdringen van de stikstofbelasting door landbouw, industrie en verkeer werkt de provincie samen met de betrokkenen, bijvoorbeeld door het toepassen van stikstofarme stallen. In bijzonder kwetsbare gebieden zijn strengere regels nodig, daarvoor is de Programmatische aanpak Stikstof (PAS). Naast het vergroten van leefgebieden met ruimte voor kwaliteit voor plant en dier geeft de provincie subsidie om het uitsterven van bedreigde plant- en diersoorten te voorkomen. De website Brabant InZicht toont de huidige toestand van natuur, water en milieu in Brabant in feiten, cijfers en kaarten.

Kijk voor meer informatie over het thema Natuur en Landschap op www.brabant.nl.

Tekst: Saskia Meijs, provincie Noord-Brabant