groen schoolplein, Wageningen

Meer aandacht voor biodiversiteit in Gelderse subsidieregelingen

Provincie Gelderland
30-NOV-2018 - De provincie Gelderland heeft enkele subsidieregelingen vernieuwd met meer aandacht voor biodiversiteit. Er zijn nieuwe regelingen voor soortmanagementplannen en groene schoolpleinen en de bestaande regelingen voor burgerbetrokkenheid en landschap bieden nu ruimere mogelijkheden.

De provincie Gelderland wil graag dat zoveel mogelijk partijen in de samenleving aan de slag gaan met biodiversiteit en natuurinclusief werken, ook buiten het Gelders natuurnetwerk. Het is vooral belangrijk om jongeren meer te betrekken bij natuur en landschap. Dat zijn ambities van het ambitiedocument Natuur.

Burgerbetrokkenheid

Twee jaar geleden is daarom een nieuwe subsidieregeling burgerbetrokkenheid in het leven geroepen. Daarmee kan de provincie initiatieven steunen van mensen die hun leefomgeving groener willen maken. Samenwerkende Gelderlanders kunnen een aanvraag doen om natuur, groen of landschap aan te leggen, te beheren of te verbeteren. Organisaties die burgers bij natuur betrekken – denk aan het IVN of de Stichting Landschapsbeheer Gelderland – kunnen een aanvraag doen om werkdagen te organiseren, informatiemateriaal op te stellen of om voorlichting te geven. Nu is de mogelijkheid toegevoegd dat deze organisaties subsidie kunnen krijgen om initiatiefnemers van kleine projecten financieel te ondersteunen zodat zij hun groene project van de grond kunnen krijgen. Daarmee voorkomen we dat ieder initiatief zelf subsidie moet aanvragen.

Groene schoolpleinen

Op het groene schoolpleinNieuw is de subsidieregeling groene schoolpleinen. Met deze regeling wil de Provincie Gelderland de jeugd dichter bij de natuur brengen. Op een groen schoolplein komen kinderen in aanraking met de natuur. Daarnaast is een groen schoolplein gezond, leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen en levert het een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie in de omgeving. Basis- en middelbare scholen kunnen subsidie krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein door tegels te verwijderen en te vervangen door natuurlijke en groene elementen.

Beschermde soorten

Ook is een regeling voor soortmanagementplannen toegevoegd. Met deze plannen kunnen gemeentes of waterschappen structureel rekening houden met beschermde soorten in hun beheergebied. Dat komt niet alleen de soorten ten goede, maar voorkomt ook problemen bij de vergunningverlening.

Landschap en biodiversiteit

DwergvleermuisVerder is de regeling landschap en landgoederen aangepast. Die heet nu: landschap en biodiversiteit. Nieuw is dat maatregelen gesubsidieerd kunnen worden die het leefgebied verbeteren of uitbreiden van verschillende soorten en soortgroepen: vleermuizen, reptielen, kleine zoogdieren, vliegend hert, boerenland-, tuin- en stadsvogels, natuurlijke bestuivers en vlinders en libellen. Daarnaast kunnen gemeenten subsidie krijgen voor het opstellen van een biodiversiteitsplan. Zo’n plan is een aanvulling op het landschapsontwikkelingsplan, dat vrijwel alle gemeentes hebben. In het biodiversiteitsplan geeft de gemeente aan wat zij gaat doen om de biodiversiteit te bevorderen. Daarbij gaat het in elk geval om soortenbescherming, natuurinclusief (ver-)bouwen, en het beheer van bermen en ander gemeentelijk groen.

Wij hopen dat de Gelderse samenleving aan de slag gaat voor meer groen en biodiversiteit!

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland; Paul van Hoof