zwartsprietdikkopje - primair

Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer

De Vlinderstichting
3-DEC-2018 - Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

Bruin zandoogje, een typische graslandvlinder, werd het meest gezien in de proefvlakkenDe Assendelverzeedijk heeft geen waterkerende functie meer, wat kansen biedt om te 'experimenteren' met ecologisch beheer van de dijk. Ook is de dijk een ecologische verbindingszone, een landschapslint dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met de Provincie Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap sinusbeheer toegepast op twee proefvakken van vijfhonderd meter. Sinusbeheer is een 'slingerende manier van maaien', waarbij je in de eerste maaironde de helft van de vegetatie laat staan en in de tweede maaironde de andere helft. Hierdoor ontstaat een gevarieerde plantengroei, anders dan bij het reguliere beheer waarbij de dijk tijdens elke maaibeurt volledig wordt gemaaid. Zo wordt de biodiversiteit op een vrij simpele manier gestimuleerd, wat goed is voor onder andere vlinders, bijen en vogels. De Vlinderstichting monitorde de effecten van het sinusmaaien en heeft in 2018 drie veldbezoeken aan de Assendelverzeedijk gebracht. In totaal troffen zij er 24 dagvlinders van elf verschillende soorten en vier wilde bijen van één soort aan.

Sinusbeheer op de Assendelverzeedijk

De landelijk sterk achteruit gaande argusvlinder werd ook op de zeedijk aangetroffenEr werden meer dagvlinders gezien in de sinusproefvakken dan in de overige vakken. Het is aannemelijk dat dit komt door het sinusbeheer: er zijn gedurende een langere periode bloeiende planten beschikbaar, ook wanneer er gemaaid is. De wilde bijen werden alleen in de sinusproefvakken aangetroffen. Vier exemplaren van één bijensoort is echter onvoldoende om dit als effect van het beheer te bestempelen. Het is ook het eerste jaar en de effecten van dit beheer zullen de komende jaren beter beoordeeld kunnen worden. Een leuke 'bijvangst' is het paartje patrijzen dat beschutting zocht in het sinusproefvak. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ondertekende in 2016 de Green Deal Infranatuur en zet zich waar mogelijk in voor een duurzamere leefomgeving. Uit het nog beperkte experiment op de Assendelverzeedijk lijkt het dat het sinusbeheer nu al positief uitpakt, met name voor dagvlinders. HHNK zet het sinusbeheer de komende jaren dan ook voort.

Meer informatie

Tekst: Marieke Duijn-Kerssens, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier & Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: zwartsprietdikkopje); Anthonie Stip