Teken petitie voor schoon water

Stichting RAVON
8-FEB-2019 - De EU bracht ons de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel is men bezig met een fitnesscheck, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om deze wetgeving te vereenvoudigen. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, lijken de KRW-doelen te willen afzwakken. Dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Ook voor vissen is het van belang dat er niet aan de KRW getornd wordt.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater uiterlijk in 2027 op orde is. Onderdeel hiervan is ook het herstel van leefgebieden en het oplossen van knelpunten in migratieroutes voor vissen. Lidstaten moeten in stroomgebiedbeheerplannen aangeven welke doelen worden gesteld en hierin bijbehorende maatregelen beschrijven. Nederland is, net als bij de Vogel- en Habitatrichtlijn, één van de hekkensluiters in Europa als het gaat om het halen van de KRW-doelen. Mede onder invloed van de KRW is de waterkwaliteit in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Veel vissoorten hebben geprofiteerd van deze ontwikkeling.

Bittervoorn is één van de soorten die geprofiteerd heeft van KRW-maatregelen. De verspreiding van deze soort is de afgelopen decennia zo sterk toegenomen dat deze niet langer op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde vissen staat.

Trend zoetwatervissen

Met name de verspreiding van vissen die afhankelijk zijn van schoon water, is sinds 1990 toegenomen. Het gaat hier om soorten als bermpje, bittervoorn, kleine modderkruiper, tiendoornige stekelbaars, snoek, rivierdonderpad, riviergrondel en zeelt. Een aantal van deze soorten is relatief zeldzaam en Europees beschermd. Daarentegen zijn een aantal algemene soorten, die vervuild en troebel water goed verdragen, juist afgenomen. Het gaat hier om soorten als baars, blankvoorn, brasem, karper, pos en snoekbaars. Dit zijn allemaal algemene soorten, waarbij de afname geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van de soort. 

De gemiddelde trend in verspreiding van vissoorten die afhankelijk zijn van schoon water is sinds 1990 toegenomen. Soorten die tolerant zijn voor vervuild water zijn juist achteruitgegaan in verspreiding.

Waterkwaliteit

Ondanks de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, voldoen veel Nederlandse wateren nog niet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Nederland staat zelfs van alle Europese landen het verst van de ten doel gestelde waterkwaliteit. Om de toegenomen verspreiding van vissoorten niet te laten stagneren, is het van groot belang dat de KRW-doelen niet afgezwakt worden. Dit kan er namelijk toe leiden dat de positieve trend voor zoetwatervissen weer teniet gedaan wordt. RAVON pleit dan ook voor het intact houden van de huidige Kaderrichtlijn Water. Ook u kunt een bijdrage leveren door via onderstaande link de petitie voor behoud van de Kaderrichtlijn Water te tekenen. Al meer dan 275.000 andere Europeanen gingen u voor!

Ga hier naar de projectsite van #protectwater en teken de petitie.

Tekst: Thomas Kroon, RAVON
Foto's: Blikonderwater.nl (leadfoto: school bittervoorns)
Figuur: Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) (RAVON, CBS)