Gevlekte witsnuitlibel - primair

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water

De Vlinderstichting, Stichting RAVON
17-JAN-2019 - De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.

De beekrombout was vrijwel verdwenen uit Nederland, maar is mede door verbetering waterkwaliteit weer fors hersteldDe kaderrichtlijn Water (KRW) is Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater uiterlijk in 2027 op orde is. Het gaat hierbij ook om herstel van leefgebied voor veel soorten vissen, libellen en amfibieën, het realiseren van vrijstromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling. Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen. Nederland is, net als bij de Vogel- en Habitatrichtlijn, één van de hekkensluiters in Europa als het gaat om het halen van de KRW-doelen. Ondanks dat zien we wel dat er de afgelopen jaren, door verbetering van de waterkwaliteit, veel libellen in aantal en verspreiding zijn toegenomen. De KRW heeft daar zeker een positieve rol in gespeeld. Het afzwakken van de doelen van de KRW vinden De Vlinderstichting en RAVON dan ook ongewenst.

Ook amfibieën, zoals deze boomkikker, zijn afhankelijk van goede waterkwaliteit De Europese Commissie is een publieksconsultatie gestart om Europese burgers de kans te geven aan te geven of de richtlijn wat hen betreft goed is (‘fit for purpose’). Iedereen kan die consultatie invullen. Een aantal grote Europese (natuur)organisaties waaronder WWF, Birdlife en Wetlands International hebben een publieksactie ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk stemmen voor een positieve uitslag voor de kaderrichtlijn van de Europese publieksconsultatie te behalen. De gezamenlijke natuurorganisaties hebben hier al voorwerk voor verricht, waardoor een simpele ondertekening van het vooraf ingevulde formulier voldoende is. U heeft hiervoor nog tot 4 maart 2019 de tijd. Twee jaar geleden heeft bij een vergelijkbare evaluatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn eenzelfde handtekeningenactie ruim een half miljoen handtekeningen opgeleverd. Dit heeft een aanwijsbaar positieve invloed gehad op het besluit van de Europese Commissie om de Vogel- en Habitatrichtlijn intact te houden en dus niet af te zwakken. Uw handtekening telt dus!

Ga hier naar de projectsite van #protectwater en teken de petitie.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting & Rob van Westrienen, RAVON
Foto’s: Kars Veling