Grauwe klauwier

Opnieuw zeldzame vogelsoorten op Park Vliegbasis Soesterberg

Provincie Utrecht
6-MRT-2019 - Op Park Vliegbasis Soesterberg in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen. Tijdens onderzoek naar op de grond broedende vogels werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Ook troffen de onderzoekers een broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.

In 2018 zijn de grondbroeders op het uitgestrekte droge schraalgrasland, de heide en langs de bosranden van de vliegbasis geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie bleek opnieuw dat het om een enorm waardevol gebied gaat: de onderzoekers troffen vijf territoria aan van de grauwe klauwier. Deze bedreigde vogelsoort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, maar sinds een jaar of vijftien gaan de aantallen omhoog. De vogel broedt in ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel en jonge bomen: iets dat op Park Vliegbasis in ruime mate aanwezig is. Blijkbaar kan de vogel op de basis ook voldoende voedsel vinden: hij leeft van grote insecten als kevers, bijen en hommels, hagedissen, kleine zoogdieren en jonge vogels.

Draaihals

Misschien nog spectaculairder was het aantreffen van een broedgeval – met vliegvlugge jongen – van de draaihals, de zeldzaamste specht van Nederland. Sinds de eeuwwisseling broeden er jaarlijks hooguit enkele tientallen paren in Nederland. De vogel staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd. De goed gecamoufleerde vogel broedt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. De voornaamste voedselbron bestaat uit mieren, die ze in de bomen en op de grond zoeken. Om de mieren te pakken, steekt de draaihals zijn kleverige tong in de mierengangen. De draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden.

Kraamkamer Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Park Vliegbasis Soesterberg ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug en heeft een ongekend rijke biodiversiteit. De voormalige vliegbasis werd in 2009 aangekocht door de provincie Utrecht. Samen met gemeente Soest, gemeente Zeist en Utrechts Landschap werd dit 375 hectare grote gebied ontwikkeld. Sinds het Utrechts Landschap het natuurgebied beheert en er inventariseert, zijn er al veel bijzondere soorten aangetroffen, zoals een voor Nederlandse begrippen grote populatie veldleeuweriken, broedende tapuiten, de nachtzwaluw, de heidevlinder, de kommavlinder, het heideblauwtje, de blauwvleugelsprinkhaan, muizenoor en dwergviltkruid. Met meer dan 2.000 soorten planten en dieren vormt Park Vliegbasis Soesterberg de kraamkamer van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Tekst: Utrechts Landschap
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga (leadfoto: grauwe klauwier)