Lisdodde

Eerste lisdodde geplant in Marickenland

Provincie Utrecht
27-JUL-2019 - In Marickenland is 15 juli een begin gemaakt met de aanplant van zes hectare lisdodde. De provincie wil weten hoe dit gewas het beste gedijt. Onderzoekers gaan experimenteren met zaai- en plantmethodes, verschillende typen kades die het water binnen de lisdoddepercelen moeten houden en maatregelen die vraat door ganzen tegen kunnen gaan.

Lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, kan helpen om bodemdaling terug te dringen omdat de plant deels onder water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die minder zal dalen. Daarnaast onttrekt lisdodde (kunstmatige) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit en kan de teelt van lisdodde mogelijk een extra inkomstenbron bieden voor de agrariërs in dit gebied. Lisdodde kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden als voer voor koeien en als isolatiemateriaal.

Grotere proef op vijftig hectare

Als het experiment op zes hectare slaagt, willen de onderzoekers de opgedane kennis gebruiken om een grotere proef te doen op vijftig hectare in Marickenland. Ze zullen dan vooral aandacht hebben voor de effecten van de lisdoddeteelt op de kwaliteit van bodem en water, CO2-uitstoot en bodemdaling. Daarnaast dient de schaalvergroting tot vijftig hectare ook om afzetmogelijkheden voor de lisdodde te vinden en een productieketen op gang te brengen.

Het planten van lisdodde

Aandacht voor natuur en boeren

Hanke Bruins Slot heeft als gedeputeerde van de provincie Utrecht onder andere natuur, landbouw, bodem en water in haar portefeuille. “De provincie Utrecht werkt hard aan een vitaal platteland en is bereid om hiervoor ook minder gebaande paden te betreden. Deze pilot is goed voor de natuur die we gaan ontwikkelen in Marickenland, draagt bij aan het afremmen van bodemdaling en is ook nadrukkelijk bedoeld om de agrariërs in het gebied, voor wie het niet makkelijk boeren is op veengrond, te laten zien dat we naast ze staan in hun zoektocht naar additionele verdienmodellen.”

Blog

De pilot wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht in samenwerking met het Kennis Transfercentrum uit Zegveld. De projectleider van de lisdoddepilot houdt omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van de bevindingen via een blog.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto's: Ingrid de Coo