op excursie in het Wooldse Veen

Laatste fase natuurherstel Wooldse Veen in uitvoering

Provincie Gelderland
23-AUG-2019 - De komende weken zullen de laatste werkzaamheden in en om het Wooldse Veen uitgevoerd worden. Het gaat om het dempen van sloten en het leggen van duikers, het inrichten van enkele voormalige landbouwpercelen, het plaatsen van scherm en het kappen van een kleine oppervlakte bos. Het is dan het eerste gebied in Gelderland waar de natuurherstelmaatregelen klaar zijn.

De grens met Duitsland loopt dwars door het veenHet Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo-Vardingholter Venn een waardevol hoogveengebied met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. In veenputten vormt zich nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide, er zijn moerassen met riet en moerashertshooi, er is berkenbroekbos, heischraal grasland en vochtige heide.

Het natuurherstel is gebaseerd op het Natura 2000-beheerplan Wooldse Veen. Daarin is uitgewerkt welke maatregelen genomen moeten worden om het gebied robuust te maken, zodat de neerdalende stikstof zo weinig mogelijk schade aanricht. Deze herstelmaatregelen moeten uiterlijk in 2021 uitgevoerd zijn.

De afgelopen jaren is in en om het veen al veel gebeurd: er zijn dammen aangelegd om het water vast te houden, er is bosopslag gekapt om de verdamping te verminderen en landbouwgronden zijn omgevormd naar natuur. De ontwikkelingen waren hoopgevend, maar het is afwachten hoe groot de schade van de droge jaren 2018 en 2019 voor de flora en fauna zal zijn.

De hoogveenglanslibel is één van de karakteristieke soorten van het Wooldse VeenNu worden ook de randen van het gebied aangepakt: omliggende gronden van waaruit (grond)water naar het veen stroomt, worden in natuurgebied omgezet, de sloten worden gedempt en de drainage verwijderd. Ook wordt er een waterkerend foliescherm aangebracht om water langer vast te houden en om de vernatting van omliggende landbouwgronden en gebouwen te voorkomen. Ook zullen nog enkele kleine stukjes bos gekapt worden.

Het merendeel van de werkzaamheden wordt in september en oktober uitgevoerd. In het voorjaar worden de werkzaamheden afgerond. Dan is alles gedaan wat aan Nederlandse zijde mogelijk is om het gebied robuust te maken. Het Wooldse Veen is dan het eerste Gelderse Natura 2000-gebied waarvan het natuurherstel afgerond is.

Tekst en foto's: provincie Gelderland