Beekdal Oude Strijper Aa

Natuurherstelmaatregelen in Leenderbos en Groote Heide

Provincie Noord-Brabant
11-NOV-2019 - Waterschap De Dommel gaat in samenwerking met de provincie Noord-Brabant het beekdal Oude Strijper Aa herinrichten en klimaatbestendiger maken. Dit plan is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide.

Het beekdal van de Oude Strijper Aa ligt ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide. Rond deze 'natte natuurparel' dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat de kwetsbare natuur onder druk door de hoge stikstofuitstoot. Bijzondere planten- en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Natuurherstelmaatregelen zijn daarom nodig.

Waterloop van de Oude Strijper Aa

PimpernelblauwtjeEen eerste maatregel is het herstel van de waterloop van de Oude Strijper Aa. Deze beek krijgt weer een natuurlijkere loop, die vergelijkbaar is met de situatie vóór 1973. De beek wordt op verschillende plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering en het aansluiten van een vroegere loop. Hierdoor ontstaat meer variatie in stroomsnelheid en kunnen vissen vrijer bewegen van het ene naar het andere gebied. Het zorgt ook voor behoud en herstel van de in en rond de beekloop kenmerkende natuurwaarden, zoals alluviale bossen en heide.

Vernatten van het natuurgebied

Vernattingsmaatregelen zijn ook nodig om de verdroging van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ tegen te gaan en de natte natuurparel Strijper Aa/Het Goor te herstellen. Het gaat onder andere om het dempen en verondiepen van watergangen, het verwijderen van drainage en het aanleggen van gronddammen en poelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het water in het projectgebied en in de beek langer wordt vastgehouden.

Versterken van de natuur

Tenslotte, ook het versterken van de natuur is onderdeel van het project. Staatsbosbeheer graaft dan ook samen met Waterschap de Dommel enkele percelen af om daar natuurontwikkeling te stimuleren.

Tekst: Marijke de Jong, provincie Noord-Brabant
Foto's: provincie Noord-Brabant (leadfoto: Oude Strijper Aa)