Een beter leefgebied voor de bruine eikenpage in Brabant

Provincie Noord-Brabant
15-OKT-2019 - Met subsidie van provincie Noord-Brabant maakt De Vlinderstichting zich hard voor het behoud van de sterk bedreigde bruine eikenpage. Er zijn inmiddels mooie resultaten geboekt, maar om de soort echt een toekomst te kunnen bieden is meer nodig: een groter leefgebied met meer nectaraanbod.

Om de bruine eikenpage in Brabant te kunnen behouden, heeft De Vlinderstichting een soortbeschermingsplan gemaakt voor alle gebieden waar de zeldzame vlinder is waargenomen. In dit plan staan ook de maatregelen die nodig zijn om het behoud van de soort in het gebied te kunnen garanderen. “Zo is het belangrijk dat er kleine schrale eikjes zijn”, legt Jurriën van Deijk van De Vlinderstichting uit. “Want de bruine eikenpage zet alleen eitjes af op hele kleine eiken. En verder gaat het om het stimuleren van het nectaraanbod, bijvoorbeeld met braamstruweel en via het stimuleren van bloemen, zoals gele composieten.”

Herstel van de bosranden

Eitjes van de bruine eikenpage

Daarnaast is het nodig om het leefgebied van de zeldzame vlinder uit te breiden. Concreet betekent dit het herstel van de natuurlijke bosranden op de Brabantse droge gronden. “Vooral de overgangen tussen open gebied en gesloten bos zijn waardevol. Deze natuurlijke bosranden bestaan uit een geleidelijke overgang van gras, heide of akker naar lage planten, via middelhoge struiken naar hoge bomen en dichte bossen. Juist in deze bosranden groeien de kleine eikjes waar de bruine eikenpage zo gek op is. Er zijn hier bovendien warme hoekjes en veilige en windluwe plekjes. Niet alleen de bruine eikenpage voelt zich hier dus prima thuis, ook onder meer de knoflookpad, verschillende soorten mieren, de zandhagedis, de nachtzwaluw, de das en de baardvleermuis vind je in deze bosranden. Mogelijk zijn er ook andere factoren dan alleen het zichtbare leefgebied van invloed op de verspreiding van de bruine eikenpage. Er zijn namelijk ook sterke aanwijzingen dat verzuring van de bodem een rol speelt bij de achteruitgang van de soort.”

Geld beschikbaar

Het goede nieuws: de afgelopen jaren heeft De Vlinderstichting in Brabant meer bruine eikenpages waargenomen, ook op nieuwe plekken, zoals in het natuurontwikkelingsgebied rond Bergeijk. “Toch zouden dat er meer kunnen zijn. Binnen de provinciale subsidie is nog behoorlijk wat geld beschikbaar, waarmee de terreinbeheerders allerlei maatregelen kunnen treffen om het leefgebied van de bruine eikenpage te vergroten en te verbeteren.”

Tekst: Marijke de Jong, provincie Noord-Brabant
Foto's: Jurriën van Deijk, De Vlinderstichting