Keersop, Kromhurken in Bergeijk - eenmalig gebruik

Natuurherstel Natte Natuurparel Kromhurken

Provincie Noord-Brabant
11-MEI-2020 - Het natuurgebied Kromhurken ten zuiden van Bergeijk maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Naast Natura 2000-gebied is Kromhurken ook een Natte Natuurparel en onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De natuur in het gebied is erg gevoelig voor stikstof. De komende jaren worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren.

Projectplan Waterwet Kromhurken 

In het Projectplan Waterwet Kromhurken zijn de herstelwerkzaamheden opgenomen om het natuurlijke watersysteem in het gebied te verbeteren, deze werkzaamheden moeten uiterlijk in 2021 worden afgerond. Het project maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het Beheerplan Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Slangenwortel

Flora en Fauna

Het belangrijkste doel van het herstelplan voor Kromhurken is om de zeldzame habitattypen hoogveenbos en vochtige alluviale bossen te behouden en te stimuleren. De meest bijzondere soort in de Kromhurken is de slangenwortel, een moerasplant met witte bekervormige bloemen. Verder staan er in het natte bos plantensoorten als holpijp, wateraardbei en verschillende zeggesoorten en veenmossen. In de Keersop en langs de oever daarvan komen ook bosbeekjuffers (een zeldzame libellensoort) voor en diverse zeldzame soorten kokerjuffers (in het volwassen stadium schietmotten genoemd). Hieruit blijkt dat het water van een goede kwaliteit is en dat er geschikte onderwater- en oeverhabitats aanwezig zijn voor deze soorten.

Bosbeekjuffer, vrouwtje

Herstelmaatregelen Kromhurken

SchietmotDe herstelmaatregelen in het gebied bestaan onder andere uit het ontgraven en dempen van watergangen en deels verlagen van oevers. Ook het verplaatsen van en aanleggen van nieuwe stuwen, duikers en dammen verbetert de waterhuishouding. Andere niet-waterstaatswerken zijn bijvoorbeeld de aanleg van houtwallen en het verwijderen rasters.

Deze maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven volgens de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’.

Samenwerking

Waterschap de Dommel heeft het projectplan Kromhurken tot stand gebracht in nauwe samenwerking met direct belanghebbenden in de omgeving, Gemeente Bergeijk, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant.

Blijft op de hoogte

Blijf op de hoogte op de projectsite van Waterschap De Dommel.

Tekst: provincie Noord-Brabant
Foto’s: Beeldbank provincie Noord-Brabant; Rob Felix, Saxifraga; Willem van Kruijsbergen, Saxifraga; Mark Scheepens