Grondradaronderzoek

Grondradaronderzoek brengt intrekgebied Uddelermeer in beeld

Bosgroepen
9-JUN-2020 - De waterkwaliteit van het Uddelermeer laat sinds langere tijd te wensen over, door hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het meer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. Met hulp van onder andere grondradaronderzoek bekijken we wat nodig is voor herstel van het meer.

Het Uddelermeer is gelegen op de hoge zandgronden van de Veluwe in de gemeente Apeldoorn. Het is waarschijnlijk ontstaan als een pingoruïne of ijskernheuvel in één van de laatste ijstijden. De beheerder, Kroondomein Het Loo, en de gemeente Apeldoorn hebben de wens om dit bijzondere meer, met al zijn cultuur- en natuurhistorische en ecologische kwaliteiten te herstellen. Ze vroegen de Bosgroepen in beeld te brengen wat hiervoor nodig is.

Wateraanvoer

Eén van de vragen die daarbij speelt, is van welk gebied het Uddelermeer afhankelijk is als het gaat om wateraanvoer; het zogenaamde intrekgebied. Hierbij speelt de bodemopbouw en dan met name de aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de bodem een belangrijke rol. De Bosgroepen hebben dit met behulp van grondradaronderzoek in beeld laten brengen.

Grondradaronderzoek

Bodemopbouw

Hoe diep een grondradar in de bodem kan kijken, is afhankelijk van de bodemopbouw. Rondom het Uddelermeer bestaat de bodem vooral uit zand en grind. Daardoor was het zicht tot wel zestien meter diep. Dwarsprofielen van het grondradaronderzoek laten plaatselijk een leemlaag zien (zie blauwe lijn in afbeelding onderaan). Hiermee is een beeld verkregen van waar het grondwater vandaan komt dat het Uddelermeer voedt. Nu dat bekend is, gaan we de komende tijd bekijken in welke periode grondwater uit dit gebied het Uddelermeer beïnvloedt, en wat de kwaliteit van dit grondwater is. Hiervoor gaan op verschillende plekken peilbuizen de grond in, om de waterstanden én waterkwaliteit het komende jaar te monitoren.

Grondradaronderzoek

Verdroging door ontwatering

Naast dit onderzoek naar de herkomst van het water dat het Uddelermeer voedt, en de kwaliteit daarvan, onderzoeken we in hoeverre het Uddelermeer onderhevig is aan verdroging als gevolg van ontwatering in de omgeving.

Het grondradaronderzoek is uitgevoerd door Medusa Explorations. Het Veldwerkbureau verzorgt de peilbuizen en inmetingen. Onderzoekscentrum B-WARE doet de waterkwaliteitsanalyses, en samen met hen integreren we de data om zicht te krijgen op de knelpunten en herstelmogelijkheden voor het Uddelermeer.

Vlak ten oosten van het meer zijn twee slecht doorlatende lagen aanwezig (blauwe lijnen), waaronder een aaneengesloten laag vanaf het Uddelermeer naar het oosten

Tekst: Bosgroepen
Afbeeldingen: Medusa Explorations