Nieuwe partner Nature Today: Kennisnetwerk OBN

OBN Natuurkennis
29-OKT-2020 - Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is de nieuwste partner van Nature Today. Regelmatig zullen op deze site berichten verschijnen over OBN-onderzoek en andere activiteiten voor een optimaal beheer van de Nederlandse natuur.

Voor beheerders en onderzoekers van natuur is OBN geen onbekende partij. Het Kennisnetwerk ontwikkelt en deelt al vele jaren natuurkennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.

Veldwerkplaatsen

Onderzoek en kennisoverdracht

Het OBN doet onderzoek en publiceert naar aanleiding daarvan rapporten, artikelen en brochures. Naar aanleiding van specifieke vragen van terreineigenaren geven deskundigenteams adviezen over inrichting of beheer. Het kennisnetwerk organiseert regelmatig activiteiten zoals veldwerkplaatsen, symposia, workshops en kennisdagen om kennis uit te wisselen. Op de website natuurkennis.nl staat over alle landschapstypen, natuurtypen en beheertypen die beheerders kennen van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) de meest recente kennis, zodat beheerders en beleidmakers die kunnen meenemen in hun keuzes bij het beheer.

Informatie op de OBN-website natuurkennis.nl, volgens de SNL-typologie

Uitdagingen

Het onderzoek en advies van OBN ondersteunt beheerders en beleidsmakers bij de uitdagingen van dit moment. De werkgebieden van het Kennisnetwerk zijn:

  • De deskundigenteams van OBN zijn  georganiseerd per landschapstype

    Nationaal Natuurnetwerk: inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden naar bepaalde natuurtypen.
  • Natura 2000: beheer en ontwikkeling gericht op het realiseren van de (internationale) instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten en de daarvoor op te stellen herstelstrategieën- en maatregelen.
  • Soortenbeleid: behoud of herstel van populaties van bedreigde en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door inrichting en herstel van natuurgebieden.
  • Cultuurlandschap: effectiviteit van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.

Deskundigenteams

Het Kennisnetwerk bestaat uit acht deskundigenteams, georganiseerd per landschapstype, en de expertisegroep Fauna.

In elk deskundigenteam zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers. Het onderzoek is vraaggestuurd: in coproductie door eigenaren/ beheerders, overheden en onderzoekers worden kennisvragen geformuleerd en onderzoeksprojecten ontwikkeld.

Coördinatie

Het Ministerie van LNV en BIJ12 / IPO zijn verantwoordelijk voor de aansturing van OBN. De coördinatie van het kennisnetwerk is in handen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Tekst: Koen Moons, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit
Foto's: OBN en VBNE
Figuren: OBN