Bosaanplant in de Rampert

Staatsbosbeheer plant nieuw bos tegen klimaatverandering

Staatsbosbeheer
13-JAN-2021 - We weten het allemaal: het klimaat verandert snel. Dat komt vooral door CO2 in de atmosfeer, een gas dat wij massaal uitstoten. Bossen leggen daarentegen juist veel van dit gas vast. Die kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2. Staatsbosbeheer plant daarom extra bomen; ook belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame productie van hout en recreatie.

Deze week is natuurgebied de Rampert in Gelderland aan de beurt voor een ‘bomen-boost’. Hier komt 3,8 hectare bos, waarvan 2,5 hectare volledig nieuw is en mogelijk gemaakt door sponsor Orange Capital Partners. De bomen komen op een plek waar in een ver verleden ook bos stond. Het verbindt straks andere bospercelen van vochtig bos, waardoor er een groter, aaneengesloten stuk ontstaat. Er gaan voornamelijk zomereik en haagbeuk de grond in, aangevuld met ruwe berk, winterlinde, zwarte els en populier. Ook komen er struikvormers en vruchtdragende soorten als gewone hazelaar, meidoorn en zoete kers.

Robuust en toekomstbestendig

Bij het aanplanten van nieuwe bossen is het belangrijk om ze robuust en toekomstbestendig te maken. Van belang daarin is het mengen van verschillende soorten, zoals in de Rampert gebeurt. Vroeger werden in Nederland veel ‘monoculturen’ geplant. Dat zijn bossen die slechts uit één soort bestaan en waarin de bomen meestal dezelfde leeftijd hebben. Treft zo’n bos een ramp of ziekte, dan kan dat in één keer het hele bos wegvagen. We zien dit onder andere gebeuren bij essenbossen. De essentaksterfte (veroorzaakt door een Aziatisch zwammetje: het vals essenvlieskelkje), vaagt meer dan negentig procent van alle essen in Nederland weg! Een gemengd bos kan tegen een stootje. Verliest het een soort, dan blijven de andere over.

Variatie

Ook geeft variatie in boomsoorten meer ruimte aan verschillende planten en dieren. Alleen een eikenboom is bijvoorbeeld al een wereld op zich. Die biedt ruimte aan zo’n vierhonderd soorten insecten, die op hun beurt weer allerlei vogels en andere dieren aantrekken. Een meidoorn biedt met zijn bessen voedsel aan diverse vogels en zelfs woonruimte voor larven van allerlei insecten, die in de bessen wonen! Onder een erg dichte meidoorn ontstaat bovendien vaak hoog gras. Dat is weer een ideale schuilplaats voor kleine dieren, zoals muizen. Daardoor is het weer favoriet jachtgebied bij kleine rovers als de wezel! Zo heeft elke boom of struik iets anders te bieden.

Bosaanplant in de Rampert

De Rampert

In de Rampert leven veel algemene soorten, zoals ree, grote bonte specht, buizerd en egel, maar ook de minder algemene boommarter en de Europees beschermde heidekikker. Voor die laatste betekent het nieuwe bos een versterking van zijn winterbiotoop. Alle dieren profiteren verder van het grotere, aaneengesloten stuk bos door meer bescherming, meer dekking en meer voedsel. Het duurt wel zo’n vijf tot zes jaar voor de nieuwe aanplant er ook echt als bos uitziet.

5000 hectare bos

Volgens het Nederlandse klimaatakkoord moet de hoeveelheid CO2 in 2030 met minstens 49 procent teruggedrongen zijn. Als een van de maatregelen hiervoor hebben het rijk en de provincies samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met tien procent te laten toenemen; dat is zo’n 37.000 hectare. Staatsbosbeheer wil hiervan tot 2030 landelijk 5000 hectare planten. Meer weten over het klimaat en wat Staatsbosbeheer doet om bij te dragen aan het klimaatakkoord? Kijk dan op de dossierpagina op onze site.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Claudia Wessel