Bronzen Spreeuw, Heimans en Thijsse Prijs

Drie laureaten Heimans en Thijsse Prijs 2021

Heimans en Thijsse Stichting
18-OKT-2021 - Op 6 november wordt tijdens het Heimans en Thijsse-symposium de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs uitgereikt aan Ton Lenders, Martin Melchers en Johan Vollenbroek. De drie laureaten representeren drie belangrijke aspecten van het Nederlandse natuur- en milieubeschermingswerk: krachtige sociale natuurnetwerken, natuur in de stad en het juridisch afdwingen van natuurbescherming.

De natuur in ons land kan wel wat steun gebruiken. Gelukkig zijn er tienduizenden mensen die zich actief inzetten voor natuurbehoud, -ontwikkeling en -educatie. Binnen dit sociale natuurnetwerk springen mensen in het oog. Door hun combinatie van passie, uithoudingsvermogen, kennis en sociale vaardigheden zijn ze in staat om extra impact te genereren. Sinds 1953 worden deze mensen met de uitreiking van de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs in het zonnetje gezet. Ze treden allemaal in de voetsporen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse die aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw baanbrekend werkzaam waren op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, onder andere met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer en de Verkade-albums.

De jury, bestaande uit het dagelijks bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting aangevuld met de voorzitter van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie en een vertegenwoordiger van het bestuur van het IVN, heeft zich gebogen over een totaal van 43 genomineerden. Er is besloten om de prijs dit jaar aan drie personen toe te kennen. Drie personen die ieder een heel ander aspect van het Nederlandse natuur- en milieubeschermingswerk vertegenwoordigen.

Ton Lenders

De Heimans en Thijsse Prijs, gesymboliseerd door een bronzen spreeuw

Ton Lenders (1950) heeft grote verdiensten voor het natuurbehoud, de natuureducatie en het natuuronderzoek, vooral in Limburg. Met grote bevlogenheid heeft hij veel jonge mensen enthousiast weten te maken voor de natuurstudie. Hij is een organisator van natuurstudiedagen en -symposia en stimuleert het publiceren van onderzoeksresultaten. Hij heeft diverse natuurstudieverenigingen opgericht en was (en is) lid van een groot aantal besturen en commissies. Zo was hij medeoprichter van de thans landelijk opererende Stichting RAVON en voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (1989-2001). Ook was hij bestuurlijk actief in organisaties op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer en in diverse waterschappen. Hier was hij een belangrijk pleitbezorger voor ecologische waarden. Momenteel zet hij zich vooral in voor de natuurkwaliteit in Limburgse nationale parken.

Martin Melchers

Martin Melchers (1944) zet zich al zijn gehele werkzame leven in voor de planten- en dierenwereld van Amsterdam. Als autodidact heeft hij zich ontwikkeld tot een vooraanstaand Amsterdams stadsecoloog en een belangrijk pleitbezorger voor de natuur in het urbane milieu. Gedurende een aantal decennia heeft hij ook met een aanstekelijk enthousiasme en door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen vele Amsterdammers en mensen van elders laten kennismaken met de natuur in en rond de stad. Zijn activiteiten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het toenemend besef van de betekenis van natuur in de stad. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de kansen voor biodiversiteit in de stedelijke omgeving en het belang van groene steden om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Johan Vollenbroek

Johan Vollenbroek (1949) heeft als voorzitter van Mobilisation for the Environment, samen met anderen, het Nederlandse stikstofbeleid met succes aangevochten bij het Europese Hof en de Raad van State. Daarmee is het stikstofdebat op scherp gezet en de biodiversiteitscrisis nadrukkelijk op de politieke agenda geplaatst. Deze inzet helpt de samenleving om zich aan de grenzen te houden die ze zelf belangrijk vindt en die ze heeft vastgelegd in nationaal en Europees beleid. In zijn publieke optreden vertoont Johan Vollenbroek opvallende gelijkenis met de persoon van Jac. P. Thijsse. Hij is een buitengewoon innemend mens en ontwapenend in de omgang, juist ook met zijn soms felle opponenten. Net als Thijsse honderd jaar geleden heeft hij geen partijpolitieke kleur; hij spreekt alle partijen aan.

Landelijk symposium Kans of paard van Troje op 6 november

De drie laureaten krijgen de Heimans en Thijsse Prijs, gesymboliseerd door een bronzen spreeuw, op zaterdag 6 november in Wageningen uitgereikt tijdens het landelijk symposium van de Heimans en Thijsse Stichting. De titel is ‘Kans of paard van Troje: Hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?’ Kijk voor het volledige programma en de mogelijkheid voor registreren op de website van de Heimans en Thijsse Stichting.

Tekst en foto's: Heimans en Thijsse Stichting