Nederlands landschap

Breng natuurkansen in kaart met de KANO-quickscan

Naturalis Biodiversity Center
12-FEB-2022 - De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De webtool is ontwikkeld door onderzoekers van Naturalis, in het kader van het LIFE IP All4biodiversity project. De quickscan is vanaf vandaag te gebruiken.

De KANO-tool geeft betrokken partijen, zoals beheerders, provincies, gemeenten, agrariërs, waterschappen en natuurexperts een stem op het gebied van natuurherstel, en maakt inzichtelijk welke onderwerpen een positieve impact kunnen hebben op de (regionale) natuurkwaliteit. 

Gezamenlijke visie

"De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied, en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast", vertelt Marten Schoonman, adviseur bij Naturalis en projectleider van de tool-ontwikkeling. "De KANO is juist daarom erg geschikt als onderbouwing voor een langetermijnvisie, en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd", vervolgt hij. "Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt de basis gelegd voor een gezamenlijk stappenplan. Dit komt de daadwerkelijke implementatie ten goede."

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen in een specifiek landschap."Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen", legt Schoonman uit. 

Positieve impact

Hanneke Godthelp, projectleider bij Natura 2000 voor provincie Fryslân, heeft de KANO-tool ingezet in natuurgebied ‘Groote Wielen’. De tool hielp haar bij het opstellen van het beheerplan voor het Europees beschermde natuurgebied. In de eerste periode van het beheerplan hebben ze al een aantal (hydrologische) maatregelen genomen. Haar doel met de KANO was nu om te verkennen of er in dit plan aanvullende maatregelen nodig zijn, en na te gaan hoeveel impact die hebben op de doelstellingen in het gebied. 

Volgens Godthelp bevordert KANO het samen nadenken over het belang en de haalbaarheid van de maatregelen. Door met alle betrokken partners de verschillen en overeenkomsten van de KANO-resultaten te bespreken, wordt dit verder uitgediept. Godthelp is positief over het gebruik van de KANO: "We hebben ons doel behaald, en alle deelnemers zijn enthousiast over het hele proces." 

De Groote Wielen: een gebied met boezemmeertjes, zomerpolders en winterpolders met hoge waterpeilen

Algehele natuurkwaliteit

De quickscan bouwt voort op de Ecologische Assessment ontwikkeld en uitgevoerd door Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in 2020. Aan de hand van 41 onderwerpen, onderverdeeld over zes overkoepelende aangrijpingspunten en vier dimensies (impact, realiseerbaarheid, huidige inzet en kennis) worden kansen in het gebied met een paar uur werk inzichtelijk gemaakt. Nadat de verschillende criteria zijn doorgelopen vloeit uit de analyse een overzicht van kansen met betrekking tot het gebied voort, en is het mogelijk om met de betrokken partijen te inventariseren welke acties een positief effect hebben op de algehele natuurkwaliteit. 

De KANO-quickscan levert onder andere een matrix met aangrijpingspunten op. Deze is gescoord op impact op de natuurkwaliteit en realiseerbaarheid in het gebied

Meer informatie 

  • Wil je meer weten over de KANO-quickscan, of hoe de tool voor jouw organisatie van betekenis kan zijn? Schuif dan aan bij een van de webinars van projectleider Marten Schoonman, op maandag 28 februari van 16.00 tot 17.00 uur, of donderdag 3 maart van 14.00 tot 15.00 uur. Je kunt je hier aanmelden.
  • Maak zelf kennis met de tool via: KANO Quickscan.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Naturalis Biodiversity Center; Hanneke Godthelp; & Naturalis