Compensatiepool Barneveld

Eerste Gelderse compensatiepool maakt succes van natuurcompensatie

Provincie Gelderland
4-FEB-2022 - Met de aanleg van vijf hectare nieuwe natuur in Barneveld is de eerste Gelderse compensatiepool een feit! Zo zorgt provincie Gelderland dat ook kleine compensatieopgaven zinvol bijdragen aan de biodiversiteit in Gelderland.

Als een project of een activiteit in het Gelders Natuurnetwerk leidt tot verlies aan natuur, dan moet dit verlies gecompenseerd worden. Bij kleine projecten is deze compensatie niet altijd succesvol. Goede locaties liggen niet voor het oprapen. Natuurcompensatie vraagt vaak een lange adem: de gemeente moet de bestemming van landbouwgrond om willen zetten naar natuur en er moet een beheerder worden gevonden. Niet zelden loopt een traject bij kleine compensaties spaak. Komt de nieuwe natuur er wel, dan zijn het vaak kleine snippers op een ongeschikte plek.

Provincie neemt voortouw

Met een compensatiepool wil de provincie Gelderland deze kleine compensatieprojecten bundelen. Een compensatiepool is een stuk nieuwe natuur aansluitend op het Gelders Natuurnetwerk. De provincie zoekt een locatie, regelt de bestemmingsplanprocedure en richt de natuur in. De gemaakte kosten worden terugverdiend op het moment dat ergens in het Gelders Natuurnetwerk een stukje natuur moet worden gecompenseerd. Compensatieopgaven kleiner dan een halve hectare kunnen vervolgens worden afgekocht.

Verbinding in Natuurnetwerk

Nu is de eerste pool een feit: vijf hectare nieuwe natuur in Barneveld. De pool moet uitgroeien tot een bos omzoomd door struiken. Een klein deel is natuurlijk grasland met een poel voor amfibieën. Het nieuwe stukje natuur vormt straks een uitbreiding van de verbindingszone voor onder andere de kamsalamander en de das. Een jonge agrariër heeft de grond gekocht en gaat deze beheren. Rondom het perceel wordt al aan agrarisch natuurbeheer gedaan. Deze vijf hectare past dus in elk opzicht prachtig in het landschap.

In groen het Gelders Natuurnetwerk, in rood de compensatiepool Barneveld

De boompjes staan net in de grond en moeten zich nog volop ontwikkelen. Een hek moet ze de komende jaren beschermen tegen wildvraat. Dit is echt nodig: er lopen reesporen door de koude grond en ook de das heeft de pool al gevonden!

Tekst en beeld: Joke Pingen, provincie Gelderland