Om de natuur te redden mag de VN-Biodiversiteitstop in Montreal niet falen

WWF Nederland
9-DEC-2022 - Deze week is de VN-conferentie over biodiversiteit COP15 begonnen. Het is een niet te missen kans om het almaar snellere verlies van biodiversiteit en de groeiende voedselonzekerheid aan te pakken. Er moet een ambitieuze, wereldwijde overeenkomst gesloten worden om de natuur en de biodiversiteit te redden. Zij zijn immers de basis van onze levens.

Van 7 tot 19 december komen in Montreal, Canada, 196 landen bijeen om overeenstemming te bereiken over nieuwe, mondiale doelstellingen en een actieplan voor de natuur voor 2030. Deze overeenkomst moet de wereld op een nieuwe koers zetten om het alarmerende biodiversiteitsverlies aan te pakken. Maar zij is ook van vitaal belang voor het bestrijden van de klimaatcrisis, voor voedsel- en waterzekerheid, het verminderen van onze kwetsbaarheid voor toekomstige pandemieën en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

We kunnen niet nog eens tien jaar tijd verliezen: NU is het moment

De doelen die wereldleiders tien jaar geleden stelden voor de biodiversiteit op aarde zijn geen van alle gehaald. Het is alleen maar slechter geworden. Eén miljoen soorten dreigen uit te sterven door de manier waarop wij leven en de natuur uitbuiten. Wereldwijd is de gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2016 met 69 procent afgenomen. Wij overvragen onze planeet. De manier waarop wij mensen produceren en consumeren is de belangrijkste oorzaak van het verlies van natuur. Alleen als we systematisch anders omgaan met de natuur, kunnen we verdere achteruitgang stoppen en natuur en biodiversiteit herstellen.

Natuurpositief

WWF roept op tot een ambitieus wereldwijd Biodiversiteitsakkoord vergelijkbaar met het Parijsakkoord voor het klimaat. Zij wil dat politici en wereldleiders beslissingen nemen die niet ten koste gaan van de natuur, maar juist bijdragen aan bescherming en herstel ervan. Het akkoord moet onmiddellijke actie mogelijk maken om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen en om te buigen in de richting van een natuurpositieve wereld. Dit betekent dat we aan het eind van het decennium meer natuur hebben dan nu. Daarvoor moet in 2030 dertig procent van land, zee en zoetwater beschermd zijn en aangetaste ecosystemen hersteld. Dat kan alleen slagen als de overige zeventig procent duurzaam wordt beheerd en de andere doelen, zoals de transformatie van ons voedselsysteem, worden gerealiseerd. De rechten van inheemse en lokale gemeenschappen moeten daarbij volledig zijn gewaarborgd.

Orang-Oetanvrouwtje met jong, Sebangau National Park, Kalimantan

De alarmbellen rinkelen

"We verliezen biodiversiteit in een alarmerend tempo. We zijn de helft van alle warmwaterkoralen ter wereld kwijt en elke twee seconden verdwijnen er bossen ter grootte van een voetbalveld. In minder dan vijftig jaar zijn de populaties van wilde dieren wereldwijd met twee derde afgenomen. De toekomst van de natuur staat op het spel. Maar de natuur is veerkrachtig - en met een sterk mondiaal akkoord dat aanzet tot dringende actie kan ze terugveren", zegt Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International.

Falen is geen optie

"De natuur heeft de antwoorden op veel van 's werelds meest dringende uitdagingen. Falen tijdens COP15 is geen optie. Dat zou het risico op pandemieën vergroten, de klimaatverandering verergeren waardoor het onmogelijk wordt de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, en de economische groei afremmen waardoor de armste mensen kwetsbaarder worden voor voedsel- en wateronzekerheid. Om de natuurcrisis aan te pakken, moeten de regeringen het eens worden over een natuurpositieve doelstelling. Deze moet de wereld verenigen om meer van de resterende natuur op de planeet te beschermen en tegelijkertijd zo veel mogelijk te herstellen en onze productiesectoren om te vormen, zodat zij mét de natuur werken, en niet ertegen. Na vele beloftes en toezeggingen is het in Montreal voor de leiders tijd om resultaten te boeken voor mens en planeet."

Doen wat je belooft

Om ervoor te zorgen dat de landen in de praktijk daadwerkelijk actie ondernemen, en daar budgetten voor vrijmaken, is een sterk uitvoeringsmechanisme nodig. Het is een essentieel element in de afspraken dat landen ertoe verplicht de vooruitgang te toetsen aan de doelstellingen en indien nodig de actie op te voeren.

Wat is er nodig voor een toekomst voor de natuur

  • Dertig procent van land, zee en zoetwater beschermen en aangetaste ecosystemen herstellen, en de overige zeventig procent duurzaam beheren​ in 2030.
  • De footprint van voedselproductie en - consumptie halveren. ​
  • Nature based solutions toepassen. ​
  • Financiële stromen vergroenen en schadelijke subsidies afschaffen​.
  • Afspraken gemaakt op COP15 snel en meetbaar implementeren en bijstellen wanneer nodig​.
  • ​Erkenning van het leiderschap en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen bij het behoud van biodiversiteit.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Neil Ever Osborne, WWF USWWF Indonesië