Binnenhof, Den Haag

Brede en grote interesse in meer natuurbeleidsinformatie

Nature Today
15-DEC-2023 - Bijna 1500 mensen vulden een enquête in over de behoefte aan natuurbeleidsinformatie. 70 % wil actief via Nature Today geinformeerd worden over natuurbeleid. 76 % zou willen zien wat er op de politieke agenda staat en meer dan de helft wil meer leren over hoe beleidsprocessen op gebied van natuur verlopen. Men verwacht een duidelijk positief effect op natuur als kennis beter uitgewisseld wordt.

Dat veel mensen interesse hebben in natuurberichten over natuurbeleid, zagen we al aan de bezoekersstatistieken op Nature Today. Maar de resultaten van de natuurbeleidsenquête die we op 15 september publiceerden, laten zien dat de interesse nog groter is dan we al dachten. Alleen al het feit dat zo veel mensen (bijna 1500) de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, laat de interesse zien. Ongeveer de helft van de respondenten was gepensioneerd. Van de niet-gepensioneerden was 28 procent werkzaam bij de overheid, 17 procent bij een non-profit organisatie en 12 procent bij een commercieel bedrijf. Van de mensen die bij de overheid werk(t)en was 28 procent verbonden aan de landelijke overheid, 25 procent aan de provincie en 29 procent aan een of meerdere gemeenten. Zo’n 45 procent van alle respondenten is/was betrokken bij de sector natuur. Met deze verdeling kunnen we een breed beeld schetsen van de interesse in natuurbeleidsinformatie.

Grote noodzaak en wens voor meer natuurbeleidsinformatie

Margriet en echte koekoeksbloemZo’n 80 procent van alle respondenten is het eens met de stelling dat de natuur ervan profiteert als beleidsmakers en politici meer en sneller op de hoogte zijn van relevante nieuwe data, methoden en kennis op gebied van natuur. Dat percentage lag bijna net zo hoog bij mensen die werkzaam zijn bij de overheid als bij de andere groepen. De respondenten gaven ook aan dat er in de volle breedte nog wel een slag te maken is om mensen bewust te maken van de stand van de natuur en het belang van de natuur voor de samenleving. 80 procent van de respondenten vindt dat het brede publiek hier niet voldoende van op de hoogte is. De respondenten staan zelf ook open voor meer informatie. 57 procent wil actiever op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen in de stand van de natuur en maar 3 procent is het hier niet in geïnteresseerd.

Nationaal, Europees, provinciaal en lokaal natuurbeleid: allemaal interessant

In de enquête vroegen we mensen om voor een groot aantal onderwerpen aan te geven in hoeverre ze hierin geïnteresseerd zijn door een score tussen de 0 (geen interesse) en 100 (veel interesse) te geven. Tabel 1 geeft een overzicht van het percentage van de respondenten die meer dan 75 punten aan een onderwerp gaven. De onderwerpen die het hoogst scoorden waren ‘Natuurbehoud en -bescherming’, ‘Biodiversiteit’, ‘Natuurontwikkeling en -herstel’ en ‘Natuurgebieden verbinden’. Het werd ook duidelijk dat er brede interesse is in natuurbeleid op alle beleidsniveaus.

Interesse in informatie uit verschillende bronnen

Er is dus een zeer grote behoefte aan een actievere communicatie over natuurdata en natuurkennis. 83 procent van alle respondenten zou het interessant vinden als overheden en kennisinstellingen hun natuurdata en -kennis actiever zouden communiceren en 77 procent als natuurorganisaties dit zouden doen. Als we inzoomen op de respondenten die werkzaam zijn bij de overheid of als politicus, dan zien we dat de behoefte alleen nog maar groter is. Die hoge score verklaart mogelijk ook waarom 81 procent van de mensen die werkzaam zijn bij overheden, behoefte heeft aan meer samenwerking tussen beleidsmakers op verschillende ruimtelijke niveaus. Zelfs 88 procent heeft behoefte aan meer samenwerking tussen beleidsmakers met verschillende inhoudelijk expertise. Een betere kennisuitwisseling zou een rol kunnen spelen om elkaar beter te kunnen vinden.

Nature Today natuurbeleid-nieuwsalert

Op basis van de hierboven beschreven resultaten kunnen we duidelijk concluderen dat er veel interesse is in meer informatie over natuurbeleid. Van zowel de natuur- en kennisorganisaties, maar ook van de verschillende overheden. Men ziet ook duidelijk een rol voor Nature Today. Van alle respondenten geeft 65 procent aan dat ze het interessant zouden vinden om via een 'natuurbeleid-nieuwsalert' van Nature Today actief geattendeerd te worden op de voor hen relevante natuurbeleid-gerelateerde natuurberichten. Maar 6 procent heeft hier geen interesse in. Van de mensen werkzaam bij de overheid (vooral provinciaal en gemeentelijk) is de interesse in zo’n nieuwsalert nog hoger.

Interesse in inzicht in politieke en beleidsagenda natuur

Koninginnepage71 procent van de respondenten zegt dat ze geholpen zouden zijn met toegankelijke en betrouwbare informatie over wanneer welke natuurthema’s op de politieke agenda staan. Maar 4 procent is daar niet in geïnteresseerd. Zelfs 76 procent van de mensen werkzaam bij de overheid en in de politiek zou zo’n politieke agenda interessant vinden. Er zit wel verschil in interesse tussen de verschillende overheidsniveaus. Van de mensen die werkzaam zijn bij de provinciale overheid zou maar liefst 84 procent deze informatie bij Nature Today willen zien, terwijl maar 63 procent van de mensen werkzaam bij de landelijke overheid daar interesse in heeft.

Publiceren over natuurbeleid op Nature Today

41 procent van de mensen die werkzaam zijn bij de overheid of in de politiek zou het interessant vinden als hun eigen organisatie regelmatig(er) (actuele) ontwikkelingen op gebied van natuurbeheer- en beleid op Nature Today zou publiceren. Voor 12 procent is dit niet van toepassing en maar 16 procent is het er niet mee eens. Met de stelling of ze zelf meer van dit soort natuurbeleidsgerelateerde verhalen zouden willen publiceren, is overigens maar 24 procent het eens en 26 procent het oneens. Toch is het duidelijk dat er nog veel potentie ligt bij overheidsorganisaties om meer verhalen te delen. En er blijkt dus een brede behoefte te zijn in de samenleving naar dit soort informatie.

Er is duidelijk ook behoefte om onderwerpen aan te dragen waarover de experts van organisaties betrokken bij Nature Today natuurberichten kunnen schrijven. 40 procent van alle respondenten binnen de overheid heeft hier interesse in. En bij de provinciale overheid heeft zelfs ruim de helft hier interesse in.   

Wens om meer te leren over beleidsprocessen

Een van de stellingen was 'Ik zou het interessant vinden om meer te leren over hoe beleidsprocessen verlopen op het gebied van natuur.' De helft van alle respondenten was het hier mee eens (zie Figuur 1). Bij de mensen werkzaam bij de overheid lag dat zelfs nog hoger. Vooral bij werknemers van de provincie. Daarvan geeft 62 procent aan dat ze meer willen leren over de beleidsprocessen.

 

Figuur 1: Percentage van (groepen) respondenten die graag meer willen leren over beleidsprocessen op het gebied van natuur

Plannen Nature Today

Het Nature Today-consortium en -platform is in staat om een grotere rol te spelen in de uitwisseling van natuurbeleidsinformatie tussen alle betrokkenen. De respondenten geven duidelijk aan dat ze hierin een rol voor Nature Today zien. We hebben een plan liggen waarvoor we momenteel financiering zoeken. We houden ons uiteraard aanbevolen voor suggesties.

Tekst: Arnold van Vliet, Wichertje Bron, Nienke Lameris en Sara Mulder, Nature Today, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Beeld: Cor Gaasbeek, Pixabay; Arnold van Vliet; Kars Veling; Nature Today

Tabel 1: Natuurbeleidsonderwerpen die het meest interessant gevonden werden. De waarde staat voor het percentage respondenten dat tussen de 71 en 100 punten heeft gegeven aan dit onderwerp (100 = maximaal interessant).

Onderwerp

Percentage met een score tussen de 70 en 100

Natuurbehoud en -bescherming

91

Biodiversiteit

91

Natuurontwikkeling en -herstel

89

Natuurgebieden verbinden

87

Natuurbeheer

86

Ruimte creëren voor meer natuur

86

Nationaal natuurbeleid

84

Herstel van natuurlijke processen

83

Basiskwaliteit natuur

81

Natuuronderzoek

81

Europees natuurbeleid

80

Provinciaal natuurbeleid

79

Lokaal natuurbeleid

74

Natura 2000

74

Politieke ontwikkelingen op het gebied van natuur

74

Natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland

74

Meer groen en blauw

74

Natuurmonitoring

74

Omgevingskwaliteit (bodem-, water-, luchtkwaliteit, klimaat)

74

Internationaal natuurbeleid

73

Klimaatadaptatie

73

Natuurnetwerk Nederland

73

Natuur en gezondheid

72

Natuureducatie en bewustwording

71

Stikstof

70

Soortenbeleid

70