Noordvoort

Nationaal Park Hollandse Duinen, een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur

Provincie Zuid-Holland
13-DEC-2020 - Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dunea nam het initiatief om dit nieuwe nationaal park te stichten met het doel de natuur en andere waarden van het gebied samen beter te beschermen en te delen. Afgelopen week heeft de Provincie Zuid-Holland namens alle partners de officiële status van ‘Nationaal Park’ aangevraagd.

Samen met terreinbeheerders, overheden, ondernemers, marketingorganisaties en maatschappelijke en culturele organisaties, bouwen Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland aan Nationaal Park Hollandse Duinen. Hierdoor kunnen de ambities van dit nationaal park waargemaakt worden: één duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park voor iedereen. De waarde van het gebied voor mens, plant en dier wordt hierdoor nog verder vergroot.

Bokkenorchis in Nationaal Park Hollandse Duinen

Uniek gebied

Nationaal Park Hollandse Duinen is het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Het is een uniek landschap dat ruim 5000 jaar geleden is ontstaan door de stijging van de zeespiegel. Het park bestaat uit zee, strand en duinen, en ook de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij. Het omvat meer dan 60 km² waardevolle natuur (Natura2000), 47 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen.

Waardevolle natuur

Kenmerkend voor Hollandse Duinen is de natuurlijke dynamiek: water en wind zorgen voor afkalving en aangroei van strand en zeereep en verstuiving in het duin. Ook bijzonder is de variatie. Overal in Hollandse Duinen zijn overgangen te vinden: van zout naar zoet, van hoog en droog naar laag en nat, van zee naar bos, van stuifplekken en jonge duinbegroeiing naar eeuwenoude bossen. Door al die verschillende habitats is Hollandse Duinen één van de meest soortenrijke gebieden van ons land. Er zijn al meer dan 7.000 plant- en diersoorten gevonden, waaronder vele tientallen Rode Lijstsoorten.

Katwijk

Uitdagingen

Het park ligt in de drukste provincie van Nederland en is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. Het bundelen van de krachten is in deze tijd extra belangrijk: de combinatie van verstedelijking, intensieve land- en tuinbouw en de groei van toerisme en recreatie zet de kwaliteit van natuur en landschap onder druk. “Uitdagingen die hieruit voortkomen, los je niet in je eentje op. Erkenning als nationaal park helpt bij het samenwerken en het oplossen van de vele uitdagingen die hier samenkomen, maar voorkomt ook versnippering van beheer en onderhoud van de natuur”, zegt Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Duivenvoorde

Enkele projecten die gaan bijdragen aan het versterken van de Hollandse Duinen

Een veerkrachtig en aantrekkelijk nationaal park komt er niet vanzelf. De opgaven komen samen in twaalf projecten waar de partners de komende tijd gezamenlijk aan werken. Deze projecten vormen samen de toekomst voor de kwaliteitsontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Twee projecten lichten we hier uit:

  • Versterken bestaande natuur - robuuste kwaliteit: we versterken de kwaliteit van de natuur door te investeren in de bestaande natuur(kern)gebieden, door meer ruimte te geven aan dynamiek en door robuuste verbindingen te maken. Een voorbeeld van zo’n verbinding is NatuurNetwerk Nederland – Hoek van Holland; doel is in deze kuststreek een ecologisch gezond netwerk te realiseren dat deel is van het NatuurNetwerk Nederland. Dit netwerk draagt bij aan de (inter)nationale natuurdoelen en zorgt met het realiseren van stapstenen voor meer biodiversiteit. Waar mogelijk worden de natuurdoelen gerealiseerd in samenspel met ontwikkeling naar duurzame landbouw, recreatieve beleving, natuurbegraven en klimaatadaptatie. 
  • Binnenduinrandzone - herkenbare bufferzone: we versterken de ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van de binnenduinrandzone. Hierdoor wordt dit gebied nog aantrekkelijker voor mens, dier en plant. Bovendien ontstaat zo een robuuste bufferzone tussen kwetsbare natuurgebieden in de duingebieden en het agrarische en stedelijke achterland.

Nationaal park ‘nieuwe stijl’

Nationaal Park Hollandse Duinen is een beoogd nationaal park ‘nieuwe stijl'. Nationale parken zijn geen nieuw fenomeen in Nederland. Tot nu toe werd de aanduiding gebruikt voor een aantal bijzondere natuurgebieden zoals de Weerribben, de Hoge Veluwe en de duinen van Texel. Bij de ‘nieuwe stijl’ is de focus breder. Versterking van natuur en landschap staat nog steeds centraal, maar wordt nadrukkelijker in verband gebracht met beleefbaarheid, recreatie & toerisme en de economische activiteiten.

Meer informatie

Tekst: Monique van der Hart, provincie Zuid-Holland
Foto's: Leo Schaap; Mark Kras; René Zoetemelk