Athene noctua. Steenuil

Vogels de klos met nieuwe natuurwet

Vogelbescherming Nederland
18-NOV-2011 - ‘Meer kogels en minder natuur!’ Zo vat Ivo de Wijs de nieuwe Wet natuur van staatsecretaris Henk Bleker samen in het spotje van Vogelbescherming Nederland dat deze week op de radio te horen is. Het leverde Vogelbescherming een storm aan steunbetuigingen op. En dat is niet voor niets. De nieuwe natuurwet is desastreus voor de bescherming van de natuur en vogels in Nederland. Nog tot en met 18 november kan iedereen met een hart voor natuur protest aan tekenen via www.vogelbescherming.nl/natuurwet.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

‘Meer kogels en minder natuur!’ Zo vat Ivo de Wijs de nieuwe Wet natuur van staatsecretaris Henk Bleker samen in het spotje van Vogelbescherming Nederland dat deze week op de radio te horen is. Het leverde Vogelbescherming een storm aan steunbetuigingen op. En dat is niet voor niets. De nieuwe natuurwet is desastreus voor de bescherming van de natuur en vogels in Nederland. Nog tot en met 18 november kan iedereen met een hart voor natuur protest aan tekenen via www.vogelbescherming.nl/natuurwet.

Huismus, mannetje (foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein)Het wetsontwerp van staatssecretaris Bleker voorziet in veel minder bescherming voor vogels en andere natuurwaarden in Nederland dan de huidige natuurbeschermingswetgeving. Het wetsvoorstel lijkt met name gericht op het zo veel mogelijk vrij baan geven aan (economische) activiteiten die de natuur kunnen aantasten. Dit ondanks het feit dat natuur en biodiversiteit in Nederland nog steeds achteruitgaan. Niet in de laatste plaats veel vogelsoorten. De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels bevat maar liefst 78 vogelsoorten, waaronder patrijs, steenuil, grutto, boerenzwaluw en huismus.

Het wetsvoorstel gaat niet verder dan wat is vereist op grond van het Europese recht en laat daarmee alle nationale ambities voor natuurbescherming vallen. Een goede wetenschappelijke onderbouwing voor deze minimumbenadering wordt nergens gegeven. Voor vogels gaat er veel in hun nadeel veranderen. De jacht wordt opengesteld op smienten en ganzen, natuurgebieden worden opgeheven, beschermingsverplichtingen worden afgezwakt, en er wordt zo kwistig gestrooid met uitzonderingsmogelijkheden dat de wet eerder gaat over bescherming tégen vogels dan bescherming ván vogels.

Kolganzen op trek, vliegend in v-vorm (foto: Gerard Muskens)

Het aantal bejaagbare vogelsoorten wordt in het wetsvoorstel uitgebreid met grauwe gans, kolgans en smient. Daarmee wordt plezierjacht op deze soorten weer mogelijk en wordt de jager verantwoordelijk voor het handhaven of bereiken van een (ongedefinieerde) ‘redelijke stand’ van deze soorten in zijn jachtveld. Dit is om verschillende redenen onaanvaardbaar. Nederland heeft bijvoorbeeld een internationale verantwoordelijkheid voor trekvogels als kolgans en smient. Van deze soorten overwintert respectievelijk 70% en 50% van de Europese populatie in Nederland. Bovendien blijkt uit populatieonderzoeken dat de kolgans onder druk staat door beperkte reproductie. Er kan dus niet gezegd worden dat het goed gaat met een soort als de kolgans, zoals wordt gesteld in de memorie van toelichting.

Steenuil (foto: Saxifraga-Martin Mollet)In ons dichtbevolkte land is een ijzersterke natuurwet nodig die op effectieve en efficiënte wijze bescherming biedt aan ons nationale natuurlijk erfgoed. Daar voldoet het wetsontwerp niet aan. Integendeel. De ontwikkeling van een overheid die de natuur ruimhartig beschermt, naar een overheid die natuurbeleid reduceert tot iets wat vooral hinderlijk is, is uiterst zorgelijk. De degelijke en afgewogen natuurbescherming die de afgelopen honderd jaar in Nederland tot stand is gebracht met een gezamenlijk draagvlak bij politiek links en rechts, particulieren en overheid, boeren en beschermingsorganisaties dreigt met dit wetsontwerp te worden beëindigd. Vogelbescherming Nederland vindt dat onacceptabel, dus protesteer samen met ons tegen deze wet via www.vogelbescherming.nl/natuurwet.

Tekst: Chris-Jan van der Heijden, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Saxifraga-Luc Hoogenstein; Gerard Muskens; Saxifraga-Martin Mollet