Gladde slang

Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning

24-APR-2012 - De bescherming van zeldzame en bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning. In slechts 0,15 procent van de aanvragen voor zo’n vergunning (60 van de 40.000) is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit onderzoek van Anne Schmidt en Paul Kersten.

Bericht uitgegeven door Alterra [land] op [publicatiedatum]

De bescherming van zeldzame en bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning. In slechts 0,15 procent van de aanvragen voor zo’n vergunning (60 van de 40.000) is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit onderzoek van Anne Schmidt en Paul Kersten.

Gladde slang, een soort die als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst van reptielen staat (foto: Edo van Uchelen)De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van ongeveer 400 (ernstig) bedreigde en zeldzame soorten flora en fauna en broedvogels in Nederland. Omdat ruim de helft van die soorten vooral buiten beschermde gebieden voorkomt moet er bijvoorbeeld bij (ver)bouwplannen en bij het kappen van oude bomen op gelet worden of die activiteiten schade doen. Initiatiefnemers moeten dan maatregelen treffen om de schade te vermijden of te compenseren. “Gemeenten blijken echter alleen in uitzonderingsgevallen te checken of de aanvraag voor een omgevingsvergunning op het punt van flora- en faunabescherming ook klopt,” zegt Anne Schmidt. De Gegevensautoriteit Natuur is als opdrachtgever van dit onderzoek verbaasd over de lage aantallen. “Ook zeldzame en bedreigde flora en fauna komt gelukkig nog op veel plaatsen voor in Nederland”. De kans dat je daarmee in aanraking komt wanneer je een bouwproject start is reëel.” 

De gemeenten geven zelf aan dat hun geringe bemoeienis met beschermde flora en fauna bij de vergunningverlening komt doordat zij voor de Flora- en Faunawet geen bevoegd gezag zijn. Tegelijkertijd zijn gemeenten wel van mening dat zij de burger goed moeten voorlichten over de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Iedereen heeft volgens de wet een zorgplicht voor beschermde flora en fauna. Het onderzoek toont aan dat bij de aanvraag en verstrekking van Omgevingsvergunningen weinig invulling aan die zorgplicht wordt gegeven.

Bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 werd verwacht dat er bij enkele duizenden projecten per jaar kans op schade aan beschermde flora en fauna bestaat. De Gegevensautoriteit Natuur onderzoekt nu of de oorspronkelijke ramingen bijgesteld moeten worden en of er andere verklaringen mogelijk zijn voor het lage aantal aanvragen, zoals een gebrek aan kennis en informatie bij de burgers of een gebrekkige handhaving door de overheid.

Klik hier voor het rapport 'Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht'

Bron: Alterra
Foto: Edo van Uchelen, Saxifraga