Marmergrondel

Marmergrondel van Zwarte Zee naar Voorsterbeek

Stichting RAVON
26-APR-2009 - Waterschap Veluwe heeft een nieuwe vissoort in zijn werkgebied: de marmergrondel. De komende jaren zijn nog meer van dit soort grondels te verwachten. Enkele exemplaren van de marmergrondel zijn gevangen door de viswerkgroep van de Hengelsportfederatie Oost Nederland die de komende weken voor het waterschap de Voorsterbeek bij kasteel Nijenbeek bemonstert.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 26 april 2009

Waterschap Veluwe heeft een nieuwe vissoort in zijn werkgebied: de marmergrondel. De komende jaren zijn nog meer van dit soort grondels te verwachten. Enkele exemplaren van de marmergrondel zijn gevangen door de viswerkgroep van de Hengelsportfederatie Oost Nederland die de komende weken voor het waterschap de Voorsterbeek bij kasteel Nijenbeek bemonstert.

MarmergrondelVolgend jaar wordt gemaal Middelbeek vispasseerbaar gemaakt. Bovendien zijn in de Voorsterbeek de voorbereidingsmaatregelen gestart vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De marmergrondel (en andere vissoorten) maken hier dan dankbaar gebruik van om de Voorsterbeek op te trekken. Het gevlekte, zes tot tien centimeter lange, visje is nu alleen gevangen op de stenige bodem bij de uitstroom van gemaal Middelbeek. Waarschijnlijk zoekt deze nieuwe vissoort ook zulke plekken op in de Voorsterbeek (dus bij stuwen en bruggen).

In 2002 is de marmergrondel voor het eerst in Nederland vastgesteld (bron: RAVON). Inmiddels komt de vis op meer plaatsen in Gelderland voor en nu dus ook in het gebied van Waterschap Veluwe. De marmergrondel is een van de ongeveer vijf nieuwe vissoorten in ons land. Oorspronkelijk komt de vis uit het gebied rond de Kaspische en Zwarte Zee. Zijn komst naar hier is mogelijk omdat in 1992 het Main-Donaukanaal is aangelegd. Hierdoor ontstond een nieuwe waterverbinding tussen Donau en Rijn. De IJssel is voor het werkgebied van Waterschap Veluwe een aanvoerroute voor inheemse vissoorten en exoten. Deze situatie stelt Waterschap Veluwe voor de opdracht het opheffen van visbarrières nauwkeurig te beoordelen. Herstel van vismigratie zal er toe bijdragen dat sommige riviervissen (en andere dieren) de beken en weteringen eerder weten te vinden. Verwacht wordt dat de marmergrondel concurreert met andere bodem(vis)soorten.

De vondsten van nieuwe planten en diersoorten zijn vaak reden tot ophef over de (neven)effecten van het herstel van ecologische verbindingen. Uit de visonderzoeken van Waterschap Veluwe zal blijken welke vissoorten zich thuis gaan voelen in de Veluwse wateren en of het beheer moet worden aangepast.

Tekst: Waterschap Veluwe
Foto: Jelger Herder (RAVON, www.digitalnature.org)