Knobbelzwaan

Overwinterende watervogels nemen toe

26-SEP-2009 - Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen, zo blijkt uit een recente publicatie van het Milieu en NatuurCompendium.

Bericht uitgegeven op zaterdag 26 september 2009

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen, zo blijkt uit een recente publicatie van het Milieu en NatuurCompendium.

Gemiddeld genomen is het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels de laatste tijd toegenomen. Dat geldt vooral voor de ganzen en zwanen en in mindere mate voor eenden en steltlopers. Soortgewijs zijn er verschillen. Een aantal soorten, waaronder krakeend, krooneend, knobbelzwaan, brandgand en nijlgans, is toegenomen. Onder andere strandplevier, waterhoen en scholekster zijn achteruitgegaan. De oorzaken voor toe- en afname van soorten zijn zeer verschillend, en soms niet te achterhalen. Voor veel trends wordt aangenomen dat ze vooral veroorzaakt zijn door veranderingen in waterkwaliteit, menselijk gebruik (visserij, landbouw), natuurontwikkeling en beheer. Deze processen hebben vooral via de voedselbeschikbaarheid grote gevolgen voor het aantal watervogels dat een gebied kan herbergen.

Aantallen watervogels
Het waterrijke Nederland is voor watervogels erg aantrekkelijk. Gemiddeld verbleven hier in de periode juli 2005 tot en met juni 2006 2,5 miljoen watervogels per maand. In de winter zijn de aantallen met de vele doortrekkende en overwinterende watervogels het hoogst. Zo zijn er in januari 2006 5,4 miljoen watervogels in Nederland geteld.

Internationale verdragen
Nederland is door haar ligging in de delta van een aantal grote rivieren een watervogelland bij uitstek. Niet alleen broeden er vele aan water gebonden vogelsoorten, maar vooral de grote aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels maken dat Nederland grote verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van watervogels. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Ramsar Conventie, de African Eurasian Waterbird Agreement (onderdeel van de Conventie van Bonn) en de EU-Vogelrichtlijn.

Bron: Milieu en NatuurCompendium
Foto knobbelzwaan: IVN Vecht & Plassengebied