Patrijs

Broedvogels van agrarisch gebied gaan achteruit

2-JAN-2010 - Door veranderingen in de landbouw in de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied, zoals kemphaan en patrijs, op de hogere zandgronden achteruitgegaan.

Bericht uitgegeven op zaterdag 2 januari 2010

Door veranderingen in de landbouw in de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied, zoals kemphaan en patrijs, op de hogere zandgronden achteruitgegaan.

 
  Patrijs
Achteruitgang in het agrarisch gebied
Gemiddeld genomen zijn broedvogels van het agrarische gebied op de hogere zandgronden achteruitgegaan sinds 1990. Niet alleen vogels van bouwland en grasland, zoals kemphaan, veldleeuwerik en grauwe gors, namen in aantal af; maar ook vogels van perceelsranden, houtwallen en overhoekjes, zoals patrijs.

Oorzaken achteruitgang
De oorzaken zijn het intensieve gebruik van bouw- en grasland, de veranderingen in gewaskeuze en de schaalvergroting van de landbouw, waardoor veel kleine landschapselementen als houtwallen en overhoekjes zijn verdwenen.

Enkele soorten vooruit
Ook zijn er enkele soorten sinds 1990 toegenomen, zoals de roodborsttapuit en geelgors.

Rode lijst
Diverse broedvogels van het agrarische gebied op de hogere zandgronden staan als bedreigde soorten op de Rode Lijst van vogels.

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: IVN Vecht en Plassengebied