Noodklok blijft luiden voor bedreigde soorten

De Vlinderstichting
23-DEC-2011 - Een amendement, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Natuur, waarin het kabinet werd gevraagd om voor de korte termijn geld vrij te maken voor de bescherming van ernstig bedreigde soorten heeft geen meerderheid gekregen. Voor deze soorten kan twee jaar wachten funest zijn.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Een amendement, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Natuur, waarin het kabinet werd gevraagd om voor de korte termijn geld vrij te maken voor de bescherming van ernstig bedreigde soorten heeft geen meerderheid gekregen. Voor deze soorten kan twee jaar wachten funest zijn.

Grote vuurvlinder (foto: Saxifraga-Dirk Hilbers)De Vlinderstichting heeft, in samenwerking met enkele soortenbeschermende organisaties (RAVON, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS-Nederland) een Noodkloklijst opgesteld van soorten die ernstig bedreigd zijn. Deze soorten zullen, wanneer er niet op korte termijn maatregelen genomen worden, afnemen of zelfs helemaal verdwijnen uit Nederland. Deze Noodkloklijst was voor mevrouw Wiegman van de ChristenUnie in de Tweede Kamer reden om een amendement in te dienen bij de begrotingsbehandeling van EL&I, om geld vrij te maken voor deze soorten. Helaas was er in de Kamer geen meerderheid voor het amendement. Naast CU hebben de PvdA, SP, GroenLinks, SGP en PvdD het amendement gesteund; de samenwerkende organisaties zijn blij dat deze partijen het belang inzien van het voorkomen dat soorten uitsterven.

Blauwe kiekendief (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)De aanleiding van de zorg is dat er een beleidsvacuüm ontstaan is, doordat het Rijk en de provincies in onderhandeling zijn over decentralisatie van natuurbeleid. Dit heeft er in 2011 al toe geleid dat in de meeste provincies de beschermingsprojecten zijn stilgelegd. Wanneer we nu niets doen en wachten tot de uitvoering van het nieuwe beleid bij de provincies is opgestart, zullen populaties van een aantal vlinders, vogels en andere soorten waar het heel slecht mee gaat verdwijnen. Er is een groot risico dat we soorten in Nederland verliezen. Het gaat daarbij om soorten zoals de grote vuurvlinder, de blauwe kiekendief en de muurhagedis. In veel gevallen zijn dit Natura 2000 soorten, wat betekent dat Nederland voor deze soorten verplichtingen heeft naar Europa.

 

Muurhagedis (foto: Jan van der Straaten)Zowel PVV als CDA en D66 hebben aangegeven dat zij de bescherming van bedreigde dieren ook belangrijk vinden, maar dat dit volgens hen ook zonder ‘geoormerkt geld’ moet kunnen. Wij zijn blij met deze steun, en zullen de politieke partijen op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de soorten. De VVD heeft laten weten dat zij de verplichtingen naar Brussel willen nakomen, dus dat Natura 2000 soorten niet achteruit mogen gaan. Ook VNO-NCW heeft laten weten zich zorgen te maken over het mogelijk verdwijnen van soorten. Zodra de decentralisatie van het natuurbeleid een feit wordt, zullen provincies moeten ingrijpen om verdere achteruitgang  van soorten te verhinderen. Met behulp van het Landelijk Meetnet Vlinders volgt De Vlinderstichting de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet.  Dit Meetnet is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Binnen dit NEM worden ook andere soortgroepen gevolgd.

Tekst: Titia Wolterbeek, directeur De Vlinderstichting
Foto’s: Dirk Hilbers, Piet Munsterman & Jan van der Straaten, Saxifraga