bittervoorn, Digital Nature

Nieuwe natuurwet: bescherming vissen straks nihil

18-NOV-2011 - Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. De bescherming van vissen wordt nog slechter dan nu al het geval is. Veel soorten zullen minder streng beschermd worden en anderen zullen buiten de Natura2000-gebieden helemaal geen bescherming meer genieten.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. De bescherming van vissen wordt nog slechter dan nu al het geval is. Veel soorten zullen minder streng beschermd worden en anderen zullen buiten de Natura2000-gebieden helemaal geen bescherming meer genieten.  

Al een aantal jaren geleden is besloten om de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen te voegen. Het idee hierachter was dat de natuurbescherming effectiever, efficiënter en eenvoudiger zou worden. Hier is op zich niks mis mee. Maar het huidige kabinet grijpt dit aan om tegelijkertijd de bescherming van veel natuurwaarden op te heffen. Soortenbescherming Nederland heeft grote bezwaren tegen de huidige voorstellen. In een aantal Natuurberichten worden deze toegelicht.

Bittervoorns (foto: Jelger Herder)

Vissen
De bescherming van vissen was al matig geregeld in de Flora- en Faunawet, maar het kan nog slechter! Van de vissen die op internationale richtlijnen en verdragen staan zal de bescherming niet verder strekken dan binnen de grenzen van de Natura2000-gebieden. Zo zijn grote modderkruiper, bittervoorn, rivierdonderpad (en beekdonderpad), kleine modderkruiper, rivierprik en beekprik niet langer beschermd buiten de Natura2000-gebieden. Maar populaties van deze soorten leven in Nederland grotendeels (vaak meer dan vijftig procent) buiten het Natura2000-netwerk. De vraag is of dit volgens Europese verdragen en richtlijnen eigenlijk wel mag?

Grote modderkruiper (foto: Jelger Herder)

Ook gaan veel andere vissoorten, zoals het bermpje, elrits, gestippelde alver en meerval, van een streng of minder streng beschermingsregime uit de Flora- en Faunawet naar enkel een ‘zorgplicht’. En dan laten we de vissoorten van brakke en zoute wateren nog buiten beschouwing. Volgens dit kabinet strekt de zorgplicht niet verder dan dat je de vis op je bord netjes opeet!

Soortenbescherming Nederland laat van zich horen. U ook? Laat staatssecretaris Bleker uiterlijk komende vrijdag 18 november via deze link weten wat u vindt van de nieuwe natuurwet. Klik hier voor de wetteksten en de toelichting hierop. Via een enquete op de website van Natuurmonumenten kunt u ook uw mening geven over de nieuwe natuurwet.

Soortenbescherming Nederland is een samenwerkingsverband van EIS-NL (insecten), Floron (planten), Stichting RAVON (reptielen, amfibieën en vissen), De Vlinderstichting (vlinders en libellen), Vogelbescherming Nederland (vogels) en Zoogdiervereniging (zoogdieren).

Tekst: Ronald Zollinger, Stichting RAVON
Foto’s: Jelger Herder, Digital Nature