Schepnetvissen

Eindrapport Verspreidingsonderzoek Vissen 2007

Stichting RAVON
13-OKT-2008 - Stichting RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brengen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het eindrapport is te downloaden op de website van RAVON.

Bericht uitgegeven door RAVON op maandag 13 oktober 2008 

Stichting RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brengen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het eindrapport is te downloaden op de website van RAVON.

De continue achteruitgang van de natuurlijke habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde wilde dier- en plantensoorten zijn een centrale zorg in het milieubeleid van de Europese Unie (EU). De om deze reden opgestelde Habitatrichtlijn moet bijdragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit in de lidstaten. Hiertoe is een goed beeld van de verspreiding van de betreffende dier- en plantensoorten van groot belang.

SchepnetvissenHet verspreidingsonderzoek vissen is uitgevoerd met behulp van vrijwilligers die het voorkomen van vissen inventariseren met steeknetten. Hiernaast is gebruik gemaakt van de gegevens die door andere organisaties (vooral waterschappen) verzameld worden.

Het streven is om in de periode 2007-2012 het verspreidingsbeeld van de doelsoorten: beekprik, rivierdonderpad, elrits, gestippelde alver, kleine modderkruiper, grote modderkruiper en bittervoorn compleet te krijgen. Vanaf 2008 wordt ook het bermpje meegenomen. Het rapport Verspreidingsonderzoek vissen geeft een overzicht van het verspreidingsgebied van de doelsoorten op 10 x 10 en op 1 x 1 kilometerhokniveau sinds 1980. Hierbij is aangegeven in welke periode (1980-1997, 1998-2002 en 2003-2007) de soort voor het laatst is aangetroffen. Voor de beeksoorten blijkt het verspreidingsbeeld behoorlijk compleet. Voor de poldersoorten, en met name de grote modderkruiper, is er nog veel werk te verzetten.

Tekst: Jan Kranenbarg, RAVON
Foto: Jelger Herder, RAVON