Haringen

Noordzeevis herstelt zich verder

2-JUL-2012 - Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Maar dat betekent niet altijd dat er meer vis gevangen mag worden. In internationale afspraken is namelijk vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen. Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De Europese raad van visserijministers stelt eind 2012 de nieuwe vangstquota vast voor 2013. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Maar dat betekent niet altijd dat er meer vis gevangen mag worden. In internationale afspraken is namelijk vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen. Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De Europese raad van visserijministers stelt eind 2012 de nieuwe vangstquota vast voor 2013. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

Haringen (foto: Oscar Bos IMARES Wageningen UR)Onderzoekers van IMARES Wageningen UR presenteerden de voorlopige vangstadviezen van ICES afgelopen vrijdag aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de visserijsector en maatschappelijke organisaties. Deze adviezen hebben onder andere betrekking op de bodemvisserij op tong, schol en kabeljauw in de Noordzee en op de visserij op haring. Hieronder volgen de beoordelingen door ICES van de voor Nederland belangrijkste visbestanden. Zie ook onderstaande tabel voor een overzicht van bestandsontwikkelingen, totaal toegestane vangst 2012 en ICES-advies voor 2013 voor schol, tong kabeljauw, wijting en haring.

Soort Bestandsontwikkeling Toegestane vangst 2012 Advies toegestane vangst 2013
Schol Hoger  84.4 97.1
Tong Gelijk 16.2 14.0
Kabeljauw Gelijk 31.8 25.4
Wijting Gelijk 17.1 19.0
Haring Hoger 405.0 465.8

Tabel: bestandsontwikkelingen, totaal toegestane vangst 2012 en ICES-advies voor 2013 (in duizend ton) voor vijf voor Nederland belangrijke vissoorten

Noordzee scholstand historisch hoog
De stand van volwassen schol in de Noordzee is de afgelopen jaren flink toegenomen en bedroeg begin 2012 naar schatting 589.300 ton. Dit is de hoogste stand van de laatste vijfig jaar. De toename is vooral het gevolg van een afname van de visserijdruk. De scholstand is ver boven het veilige niveau van 230.000 ton. De huidige toegestane vangsthoeveelheid is 84.400 ton. Het beheerplan laat een maximale stijging toe van 15 procent van het quotum, wat neerkomt op 97.100 ton in 2013.

Haringstand verder doorgegroeid
De haringstand nam de afgelopen jaren toe tot 2,3 miljoen ton. De overleving van haringlarven is nog steeds gering, maar door de lage visserijdruk kon het bestand toch toenemen. De met Noorwegen overeengekomen maximaal toegestane vangsthoeveelheid in 2012 is 405.000 ton. Het advies op basis van het huidige beheerplan van de EU en Noorwegen laat een maximale stijging toe van 15 procent van het quotum. Dit komt neer op een vangsthoeveelheid voor de visserij op consumptie haring van 465.800 ton in 2013.

Noordzeetong rond veilige grens
Tong (foto: Hans Hillewaert) De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is flink afgenomen. Sinds 2005 komt dat onder andere door het inkrimpen van de vissersvloot. De volwassen tongstand schommelt rond het veilige niveau. In 2012 werd de tongstand geschat op 46.700 ton en mag er in totaal 16.200 ton gevangen worden. Het advies voor de toegestane vangsthoeveelheid voor 2013 ligt lager, namelijk 14.000 ton. Deze afname is het gevolg van het beheerplan, dat een verdere verlaging van sterfte door visserij als doel heeft.

Noordzee kabeljauwstand te laag
Het kabeljauwbestand bevindt zich al een aantal jaren op een laag niveau. Pogingen om het kabeljauwstand te herstellen hebben onvoldoende effect gehad. Hoewel het bestand sinds het historische dieptepunt in 2006 iets lijkt te zijn toegenomen, is het nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge vis in gevaar is. De huidige toegestane vangsthoeveelheid is 26.800 ton voor de Noordzee, Skagerrak en het oostelijk deel van het Kanaal. De geadviseerde toegestane vangsthoeveelheid voor 2013 op basis van het beheerplan is 25.400 ton. Daarmee zou het bestand toe moeten nemen in de richting van de veilige biologische grens. Om het bestand zo snel mogelijk boven die veilige grens te krijgen, zou de vangst volledig stopgezet moeten worden.

Maximale Duurzame Vangst (MSY)
De EU wil, in overeenstemming met internationale verdragen, dat in 2015 alle visbestanden op het niveau van Maximale Duurzame Oogst (‘Maximum Sustainable Yield’ oftewel MSY) worden bevist. MSY berust op het principe dat er gemiddeld niet meer gevangen wordt dan er aan jonge vis jaarlijks bijkomt. Alle hierboven besproken visbestanden worden momenteel beheerd op basis van lange-termijnbeheerplannen die op dit principe berusten. Voor schol en haring is MSY al behaald en tong volgt. Het kabeljauwbestand is nog ver van MSY verwijderd en voor een aantal vissoorten, zoals wijting, moeten MSY-waarden nog bepaald worden.

Vaststellen vangstquota
De visserijbiologen geven de adviezen al in juni zodat de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers van de lidstaten zo vroeg mogelijk kunnen starten met het voorbereiden van de besluitvorming over de vangstmogelijkheden voor het jaar erna. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In november maakt de Europese Commissie voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsthoeveelheden voor 2013 vast.

Zie voor meer informatie het advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES).

Bron: Persbericht IMARES Wageningen UR
Foto's: Oscar Bos IMARES Wageningen UR; Hans Hillewaert, Creative Commons-licentie