Grijze grootoorvleermuis

Vlaams-Brabantse vleermuizen in kaart gebracht

25-JAN-2013 - In de zomer van 2012 werd uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen in Vlaams-Brabant. Het grote aantal waarnemingen leidde tot zeer actuele verspreidingskaarten. Dit levert veel kennis op, maar ook verrassingen en een basis voor soortbescherming.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie vzw op [publicatiedatum]

In de zomer van 2012 werd uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen in Vlaams-Brabant. Het grote aantal waarnemingen leidde tot actuele verspreidingskaarten, wat een goede basis is voor verder, gericht verspreidingsonderzoek én voor soortbescherming.  Daarnaast waren er enkele verrassende ontdekkingen.

In het kader van het project ‘Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant’, financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, werd in de zomer van 2012 onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen. Natuurpunt Studie voerde in samenwerking met haar zeer actieve Vleermuizenwerkgroep een uitgebreide soorteninventarisatie van vleermuizen uit in twintig bos- en parkgebieden verspreid over de provincie. De 2794 waarnemingen, meestal verricht met de batdetector, geven een overzichtelijk beeld van het voorkomen van de minimum 13 vastgestelde vleermuissoorten. Dit leidde tot een aantal opmerkelijke resultaten.

Grijze grootoorvleermuis (foto: Wout Willems)

Geavanceerde apparatuur en recente inzichten in geluidsanalyses leverden de eerste opnames van Brandts vleermuis op, en toonden aan dat de Franjestaart in lage aantallen maar wel wijd verspreid voorkomt. De Grijze grootoorvleermuis, waarvan de laatste Vlaams-Brabantse waarneming dateert van 1986, blijkt te huizen in het noordoosten van de provincie.  Van deze soort werden zelfs twee kolonieplaatsen gevonden. Aan twee soorten werd extra aandacht besteed. Het onderzoek bevestigde de aanwezigheid van de zeer zeldzame Bosvleermuis in zijn gekende kerngebieden, en leverde tevens enkele nieuwe locaties op ten westen van Brussel. Van de Ingekorven vleermuis, waarvan twee kolonies bekend waren in Vlaams-Brabant, werd een verblijfplaats gevonden van enkele dieren in een nieuwe regio. Van beide aandachtssoorten werden ook gegevens verzameld over het gedrag en voorkeursbiotopen.

Ook de afwezigheid van soorten in bepaalde gebieden of regio’s levert waardevolle informatie op. Voor sommige zeer zeldzame en amper met detector waarneembare soorten is nog bijkomend onderzoek (met andere onderzoeksmethoden) aangeraden. Natuurpunt Studie en de Vleermuizenwerkgroep zetten het onderzoek verder in 2013.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek leidden tot aanbevelingen ten bate van vleermuizen, zowel op provinciaal niveau als specifiek voor de onderzochte gebieden.

Tekst en foto: Wout WIllems, Natuurpunt Studie