Vogelweek 2013 1

Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever

16-MEI-2013 - De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en continuïteit van financiering. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’ dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ).

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en continuïteit van financiering. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’ dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ).

Vernieuwing natuurbeleid
De Rli ziet een onverminderd grote betrokkenheid bij natuurbehoud maar een verminderd draagvlak voor het gevoerde huidige natuurbeleid. Dat beleid is te technocratisch en ingewikkeld. De Rli onderstreept het belang van het hoofddoel van het natuurbeleid: instandhouding van biodiversiteit. Het advies geeft aanbevelingen voor vernieuwing van de uitvoering van het natuurbeleid en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Wandelen tussen de Schotse Hooglanders (foto: Kars Veling)

De raad stelt een natuurbeleid voor dat vasthoudt aan langetermijndoelen, ook bij tijdelijke financiële tegenwind. Regionale natuurnetwerken vormen de basis voor het bereiken van die doelen, met daarbij de nadruk op oppervlaktevergroting en verbetering van de kwaliteit van bestaande gebieden. Door niet te sturen op gedetailleerde doelen, maar op de randvoorwaarden ten aanzien van oppervlakte, milieu en waterhuishouding zorgt de natuur op eigen kracht voor behoud en ontwikkeling van ecosystemen en landschappen, ook op lange termijn. Bij de uitvoering van het natuurbeleid hebben de provincies het voortouw. De maatschappelijke betekenis van natuur wordt beter benut door het natuurbeleid sterker te verbinden met beleid voor onder meer gezondheid, economisch vestigingsklimaat en waterveiligheid. Het agrarisch natuurbeheer is toe aan een drastische herziening, onderzoek wijst uit dat dit instrument slechts beperkt effectief is.

Continuïteit
De noodzakelijke continuïteit in het natuurbeleid wordt bereikt met een nadrukkelijker publieke verantwoordelijkheid voor natuur, nieuwe maatschappelijke arrangementen en een betere koppeling tussen kosten en baten van natuur. De raad bepleit natuur dichter bij de mensen te brengen door te investeren in natuur op de overgang van stad naar buitengebied. Voor duurzaam maatschappelijk draagvlak is het noodzakelijk om extra te investeren in natuureducatie in het basisonderwijs.

De raad constateert met genoegen dat de staatssecretaris (EZ) een proces is gestart dat moet leiden tot een natuurvisie waarin natuur middenin de samenleving staat. Met dit advies wil de Rli bijdragen aan de versterking van de wetenschappelijke basis en de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid.

Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting