huismus

Goed nieuws over de huismus

Vogelbescherming Nederland
23-APR-2013 - De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. Deze soort neemt in de stad hard in aantal af. Dit blijkt uit de nieuwe Stadsvogelbalans van Vogelbescherming Nederland. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op 23 april 2013

De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. Deze soort neemt in de stad hard in aantal af. Dit blijkt uit de nieuwe Stadsvogelbalans van Vogelbescherming Nederland. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

Huismus (foto: Martin Hierck) De stadsvogelbalans is samengesteld op basis van telgegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De balans geeft de meest recente stand van de broedvogels in de stad weer. Van de 63 onderzochte soorten, gaan er 20 achteruit en 28 vooruit. Uit de nieuwste stadsvogelbalans van Vogelbescherming blijkt dat de afname van de huismus is gestopt. In stedelijk gebied laat hij zelfs een lichte toename zien, maar het is nog te vroeg om van herstel te spreken.

Opvallend is dat de huismus het in de nieuwbouwwijken goed doet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de nieuwbouwwijken inmiddels oud genoeg zijn om voedsel en nestgelegenheid te bieden. Uit de Stadsvogelbalans blijkt ook dat de spreeuw als broedvogel alarmerend hard achteruitgaat, een trend die we ook in andere landen in Europa zien. Met een afname van 40 procent in de afgelopen twintig jaar komt de spreeuw zoals het er nu naar uitziet op de Rode Lijst voor bedreigde vogels te staan.

Ook parkvogels, vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen, zoals roodborst en winterkoning nemen over de hele linie af. Deze vogels hebben enerzijds last van de strenge winters, anderzijds is er door het verdwijnen van groen steeds minder plek voor hen in de stad. Watervogels, zoals diverse ganzen- en eenden soorten, doen het over het algemeen goed in de steden.

Vogelbescherming Nederland werkt hard aan beter leefbare stad voor vogels en mensen. Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen voelen zich niet alleen gezonder, uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95 procent van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad. Als sterk verstedelijkt land loopt Nederland hierin voorop, maar vergelijkbare problematiek speelt ook in andere landen.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck, Vogelbescherming Nederland