Grutto in broedhabitat

Noordrijn-Westfalen wil grutto redden met vernatting

Vogelbescherming Nederland
1-OKT-2013 - Grootschalige vernatting is de sleutel tot succes met weidevogelbeheer. Dit bleek op een gruttosymposium dat op 25 en 26 september 2013 plaatsvond in de Duitse Rijnstad Rees. Sprekers uit Duitsland, Nederland en Denemarken presenteerden hun laatste ervaringen met deze bedreigde soort. Centraal stond het verbeterplan van het weidevogelgebied “Die Hetter”, net over de Duitse grens bij Millingen in Noordrijn-Westfalen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Grootschalige vernatting is de sleutel tot succes met weidevogelbeheer. Dit bleek op een gruttosymposium dat op 25 en 26 september 2013 plaatsvond in de Duitse Rijnstad Rees. Sprekers uit Duitsland, Nederland en Denemarken presenteerden hun laatste ervaringen met deze bedreigde soort. Centraal stond het verbeterplan van het weidevogelgebied “Die Hetter”, net over de Duitse grens bij Millingen in Noordrijn-Westfalen.

In Duitsland zijn Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein de belangrijkste deelstaten voor weidevogels. In Noordrijn-Westfalen is de stand van de wulp stabiel maar gaan grutto, tureluur en kievit achteruit. Via grootschalige herstelprojecten probeert men het tij te keren. Onze oosterburen worden vooral geïnspireerd door het succes bij de Dümmersee. Dit 2500 hectare grote natuurgebied, 40 kilometer ten noorden van Osnabrück, werd met een Europese LIFE-subsidie aangekocht en grootschalig “vernat”. Dit leidde tot onder andere een verdrievoudiging van het aantal broedende watersnippen en wulpen en een verdubbeling van het aantal grutto’s. Ook keerden verdwenen soorten als zomertaling, kwartelkoning en velduil terug.

Grutto in broedhabitat (foto: Gerrit Gerritsen)

Grutto’s broeden in natste delen
Grutto’s broeden bij de Dümmersee vooral in de natste delen om zo grondpredatoren als vossen en steenmarters te mijden. Uit recent zenderonderzoek bleek dat de ouders met de jongen vanuit de natte broedgebieden naar de omringende natuurhooilanden trekken omdat daar het insectenaanbod voor de kuikens wel driemaal groter is.

Verbetering leefgebied
Net over de grens bij Millingen ligt het Vogelrichtlijngebied “Nederrijn“, dat 26.000 hectare groot is. Het is vooral bekend als overwinteringsgebied van zeer grote aantallen kolganzen. Maar delen ervan zijn ook van belang voor broedende weidevogels. Zo ook “Die Hetter“ (656 hectare), waar sinds 2009 maatregelen voor verbetering van het leefgebied van de grutto worden uitgevoerd. Er zijn gronden aangekocht en deels ondiep afgegraven, slootoevers verflauwd en de grondwaterstand is met stuwen en dammen verhoogd. De laatste jaren broedden er weer 50 paren grutto’s. Richtjaar is 1970, toen er nog 180 paren broedden.

Leren van de Duitse aanpak
In Nederland komt ook steeds meer aandacht voor vernatting van weidevogelgebieden, maar die is nog slechts gericht op de aanleg van kleinschalige plasdras-terreinen. De Duitse voorbeelden laten zien wat de potenties zijn van een grootschalige aanpak. Vogelbescherming pleit al jaren voor vernatting van weidevogelgebieden.

Voor meer informatie www.life-uferschnepfe.de

Help mee om de grutto te beschermen! Teken de petitie op www.redderijkeweide.nl

Tekst en foto: Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming Nederland