Groot blaasjeskruid

Nieuw natuurgebied op IJsselmonde bewijst nu al zijn waarde

ARK Rewilding Nederland
23-FEB-2014 - Op het eiland IJsselmonde tussen Oude Maas en Nieuwe Maas zijn in 2013 in opdracht van ARK Natuurontwikkeling flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd. De flora en fauna in het Buijtenland van Rhoon, in de Koedoodzone en in de Zuidpolder bij Barendrecht werden onder de loep genomen. Ondanks haar bescheiden oppervlakte blijkt het nieuwe natuurgebied langs de Koedood de meeste verschillende soorten planten en dieren te herbergen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Op het eiland IJsselmonde tussen Oude Maas en Nieuwe Maas zijn in 2013 in opdracht van ARK Natuurontwikkeling flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd. De flora en fauna in het Buijtenland van Rhoon, in de Koedoodzone en in de Zuidpolder bij Barendrecht werden onder de loep genomen. Ondanks haar bescheiden oppervlakte blijkt het nieuwe natuurgebied langs de Koedood de meeste verschillende soorten planten en dieren te herbergen.

Het landschap op IJsselmonde bij Rhoon en Barendrecht bevindt zich in een roerige fase. In de Zuidpolder en de Koedood werken ARK en vele partners sinds 2009 aan een natuurgebied dat veel zoet water kan bevatten en waar recreanten van harte welkom zijn. In het Buijtenland van Rhoon voltrekt zich de komende jaren een landschapsontwikkeling waarvan de precieze invulling nog niet vast staat. Om in kaart te brengen welke natuurwaarden het gebied nu heeft, is in 2013 een inventarisatie uitgevoerd door Niels Godijn.

Koedoodplas bij de wijk Portland in de gemeente Albrandswaard (foto: Twan Teunissen)

Flora
In totaal werden in het studiegebied 124 soorten planten aangetroffen. In het Buijtenland is de vegetatie slecht ontwikkeld door intensief beheer en sloten met te voedselrijk water. In de Zuidpolder werden meer soorten gevonden waarbij zeldzame waterplanten zoals aarvederkruid en stijve waterranonkel opvallen. Op slikkige oevers werd de zeldzame moerasandijvie gevonden.

De meeste soorten planten op IJsselmonde werden echter gevonden in de zogenaamde Koedoodzone, een bescheiden natuurgebied rond het riviertje de Koedood, in de voortuin van de bewoners van de nieuwe wijk Portland. Er is een rijke water- en oevervegetatie met onder andere groot blaasjeskruid. Op het land groeien veel ruigtekruiden en in het door Schotse hooglanders begraasde gebied werd de zeldzame gevlekte orchis waargenomen.

Vogels
Ook bij de broedvogels blijkt het kleinste gebied het rijkste gebied. In de nieuwe natuur langs het riviertje de Koedood werden maar liefst 40 verschillende soorten waargenomen. Gele kwikstaart, slobeend, tureluur en visdief zijn bijzondere soorten die ook op de Rode Lijst van bedreigde vogels staan vermeld. De Koedood wordt gevolgd door de Zuidpolder met 39 soorten en het, in oppervlakte grootste, Buijtenland van Rhoon met 27 soorten.

Over het algemeen wordt de diversiteit en kwaliteit aan broedvogels als vrij laag beoordeeld. Het rapport noemt het opvallend dat de landbouwgebieden weinig soorten broedvogels herbergen en dat juist de Koedoodzone veel soorten broedvogels herbergt. En dit terwijl de Koedood qua oppervlakte aanzienlijk kleiner is dan het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder. Deze verschillen komen vooral door de aanwezigheid van geschikt broed- en voedselbiotoop langs de Koedood. Dankzij jaarrond begrazing en een afwisseling van biotopen biedt dit gebied geschikte broedlocaties voor veel soorten.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Klimaatbuffer IJsselmond (film: ARK Natuurontwikkeling)

Overige fauna
Ook voor andere soortgroepen scoort de Koedoodzone goed in vergelijking met de twee andere deelgebieden. Negen soorten vlinders en veertien soorten libellen werden er waargenomen. ARK Natuurontwikkeling is blij met de resultaten. Deze rapporten laten zien dat de ontwikkeling van natuur op IJsselmonde mooie resultaten oplevert. En niet alleen de natuur profiteert, ook de tienduizenden bewoners van Barendrecht en Albrandswaard. De nieuwe natuur langs de Koedood is namelijk vrij toegankelijk, ook buiten wegen en paden. Bovendien slaat het natuurgebied in natte tijden zoet regenwater op dat tijdens droge periodes gebruikt gaat worden om via de Blauwe Verbinding tussen Zuiderpark en Oude Maas schoon water te geleiden.

De rapporten zijn de te downloaden via de website van ARK.

Tekst: Marieke Reisinger en Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Film: ARK Natuurontwikkeling